Brno

Poloha Brna

Brno leží v centrální části Evropy,na území České republiky a je jejím druhým největším městem.Zároveň představuje centrum Moravy,jedné z historických zemí Koruny české.
Rozprostírá se na okraji Moravské brány,kudy po staletí vedli cesty spojovací severní a
Jižní evropské civilizace.Brno se rozkládá v malebném krajize tří stran je obklopeno zales-
něnými kopci,na jih přechází v rozsáhlou jihomoravskou nížinu.Ze severu je město chráněno
výběžky Drahanské a Českomoravské vrchoviny.Město leží v kotlině na řece Svratce a Svita-
vě v nadmořské výšce 190-425m.n.m. na ploše 230km2.Ve směru od východu na západ je
Brno dlouhé 21,5km.Tok řeky Svratky je v Brně dlouhý asi 29km a na severozápadě města
Vytváří významnou rekreační nádrž-Brněnskou přehradu.Řeka Svitava protéká Brnem v
délce přibližně 13km.

Geografické informace

Po zeměpisné stránce je Brno součástí podunajského regionu a je historicky spjato s Vídní,
která je odtud vzdálená pouze 110km.

Geografická poloha
· 49°12˘ severní šířky
· 16°34˘ východní délky


Klimatologie města

Teplota vzduchu

Průměrná(roční) + 9,4°C
Absolut.max.teplota(1952,1957) + 36,2°C
Absolut.min.teplota(1920) - 26,4°C
Průměrné denní teploty v letním období
(v měsících červen-srpen)-dlouhodobý průměr + 17,8°C
Průměrné denní teploty v zimním období
(v měsících prosinec-únor)-dlouhodobý průměr - 1,0°C
Za poslední období(1992-1995) + 0,4°C

Průměrné množství srážek za rok 505mm
Průměrný sluneční svit za rok 1771hod.
Průměrný počet dnů se srážkami 150dnů
Převládající směry větru severozápadníHistorie Brna

Archeologické výzkumy nachází stopy lidského osídlení již ze starší doby kamenné.
Nejstarší nálezy jsou datovány dobou okolo 400 000 let.Následující mladší doba kamenná
(4000 let př.n.l.)zanechala Brněnsku stopy prvních zemědělských osad v Líšni,Komíně,
Žabovřeskách a Obřanech.Po době kamenné přišla doba bronzová.Datována je v období
2000-750 let př.n.l. a najdeme po ní stopy nových sídlišť na území celého Brna.Z doby
železné nacházíme v Brně například líšeňské,opevněné hradisko Hradisko a kromě toho
tehdy vznikla řada nových osad.Brněnsko osídlili Keltové,kteří byli později vystřídáni
Markomany.Teprve po stěhování národů na brněnské území přišli Slované(5.-7.století
n.l.).
Na brodu přes Svratku vznikla v 11. století osada Brno(„brn“- bláto).Svratka se v
těchto místech často rozvodňovala a osada byla obklopena močály.Ve dvacátých letech
11.století zde kníže Břetislav založil hrad,který stával pravděpodobně mezi brodem přes
Svratku a Mendlovým náměstím(jiné teorie umisťují,ale tento hrad na Petrov).Po připojeníMoravy k Čechám vznikla na Moravě 3 knížectví:v Brně,Olomouci a ve Znojmě.Proti Českému knížeti Vratislavovi se vzepřel brněnský kníže Konrád.Vratislavovi proto nezbývaloNic jiného,než svého bratra v roce 1091 oblehnout na jeho hradě Brno.Zpráva o tomto obležení v Kosmově kronice je první věrohodnou zmínkou o Brně.
Osada se utěšeně rozvíjela.Románská rotunda augustijánského kláštera byla přestavěna na kostel.Stávaly tu domy členů knížecího dvora,mincovna…..Od konce 12.století Staré Brno vlivem povodní a špatných podmínek upadalo a osídlení se postupně přesouvalo pod Petrov ,kdebyl okolo roku 1200 postaven kostel sv.Petra.A později,při budování hradebního okruhu nebylo do něj Staré Brno včleněno.Do Brna přišli cizí kolonisté(Němci,Valoni,Flandři).Ti si stavili i své kostely(sv.Jakub,sv.Mikuláš-na náměstí Svobody)a založili osady.Také Židé si v Brně postavili synagogu a osadu.Většina staveb byla dřevěných,jen kostely a vyjímečně některé domy byly kamenné(Minoritský klášter,Zelný trh 7…..).V této době do Brna přišly církevní řády.
V první polovině 13.století se hustota osídlení na území Brna zvyšovala.A roku 1231 jsou obyvatelé osady uváděni jako měšťané,o něco později se začaly stavět hradby.Roku 1243 dostalo Brno privilegia od krále Václava I.- obsahovala soupis svobod,práv a zákoně,jimiž
se měl řídit život ve městě.Od roku 1234 se již neobjevují zmínky o brněnském hradu,který byl zřejmě zničen za bojů mezi markrabětem Přemyslem a Václavem I.Teprve roku 1277
je doložen hrad na Špilberku.Při rozvoji města se také zakládaly nové kláštery a kostely a
staré románské stavby se regotizovaly.Roku 1241 to byl klášter augustiánek na Jezuitské ulici,
na Špilberku kaple sv.Jana Křtitele a na Starém Brně špitál sv.Ducha.V roce 1297 založil král
Václav II. Královskou kapli na Rybím trhu(Dominikánské nám.).
V roce 1291 byl městu povolen další výroční trh na sv.Havla.Hospodářský význam Brna rostl zvláště díky trhům.Město získalo práva na další dva výroční trhy(v roce 1357 a 1419).
Rozšiřovala se také další práva města:právo svobodně přijímat měšťany a právo volit rychtáře.Brno nabylo i významu politického.Stalo se sídlem odvolacího soudu pro jižní Moravu a moravského zemského soudu.Střídavě(zároveň s Olomoucí)se tu konaly sněmy
moravské šlechty.
Roku 1421 dal Zikmund na brněnských jatkách popravit husitské poselstvo a přinutil
moravské pány vzdát se husitství.Z doby husitské pochází pověst O zazděném radním
na Staré radnici.Za husitských válek Brno utrpělo velké škody a četná předměstí byla
vypálena.Klesl také počet obyvatel na 5500.
Za panování Matyáše Korvína byla Morava spolu se Slezskem a Lužicí součástí Uherského
království.Počet obyvatel tehdy klesl na 4600.V 16.stol.se Brnu podařilo vyrovnat hospodá-
řské ztráty.Počtem obyvatel zůstává za Olomoucí a Jihlavou(vinu na tom nese i série moro-
vých ran).Významným činem pro Brno bylo zřízení pošty na Orlí ulici roku 1552 a postave-
ní papírny na Dornychu.
V roce 1619 provedli moravští pánové převrat,byla ustanovena nová městská rada,posádka
Špilberku byla vyměněna a jezuité z Brna vyhnáni.Do Brna byly přeneseny zemské desky a
agenda zemského soudu.Úspěšná obrana při obléhání Brna Švédy,pak zajistila Brnu další vý-
hody a neoficiální statut hlavního města Moravy-titul hlavního města byl udělen Brnu až Ma-
rií Terezií.
Švédská armáda poprvé oblehla Brno v roce 1643.Ovšem v květnu 1645 přitáhl k Brnu generál Torstenson se 28 000 muži.Švédové si byli jisti,že dobytí Brna je otázkou několika
dní.Město však ani po 112 dnech těžkého obléhání nekapitulovalo.15.srpna zahájili Švédové
poslední a generální útok.Zaútočili na hradby u sv.Tomáše,na Petrov a na Židovskou bránu.
Všechny útoky byly odraženy a 23.srpna švédská vojska s nepořízenou odtáhla.Věcné škody
byly značné a navíc vypukl mor.
Do rozvoje města zasáhly napoleonské války.K Brnu se stahovala rakouská vojska a ruská
armáda pod velením generála Kutuzova.K rozhodné bitvě došlo 2.prosince u Slavkova.Po
uzavření míru(r.1805)Napoleon opustil Brno.
Od napoleonských válek začalo postupné zasypávání hradebního příkopu a přeměna území
před hradbami na parky.Na bývalém pevnostním pásu bylo také v roce 1839 postaveno první
nádraží tratě Brno-Vídeň.
Na místě hradeb a příkopu vznikla široká okružní třída (dnešní Husova,Nádražní,Koliště,
Joštova),okolo ní byly postaveny hodnotné reprezentativní budovy(Besední dům,Německý
dům,Kounicův palác,divadla,školy…..)obklopené parkovou zelení.Velký rozmachzazname- nal průmysl,zvláště textilní a strojírenský.Od roku 1882 se postupně zavádělo elektrické osvě-
tlení města.Divadlo Na hradbách(Mahenovo)je prvním divadlem v Evropě,které bylo vybave-
no elektrickým osvětlením.
S překotným rozvojem města a hladu po nových stavebních plochách probíhala rozsáhlá
asanace města,zvláště v historickém jádru.Porážkou Rakouska-Uherska a vyhlášením ČSR
skončilo pro Brno období 1.sv.války.Brno se rozrůstalo do stran,stavvební činnost se soustřeďovala na předměstí.Staví se vilové čtvrti,ale i nouzové,dělnické kolonie,např.Kamenná kolonie.Brno se také stalo centrem avantgartní architektury.Velký
podíl na tom měl Bohuslav Fuchs.
Po roce 1918 zaznamenávalo Brno další rozmach.Stalo se uznávaným průmyslovým a
Veletržním městem,dopravním uzlem.Během 1.republiky se několikanásobně rozšířila
Hromadná doprava.Od roku 1930 se na Mararykově okruhu začaly jezdit automobilové
závody.


Historie v datech

· více než 400 000let př.n.l.:Homo erectus – stopy pobytu na Stránské skále

· 40-12 000let př.n.l.:cromagnonský člověk žil na brněnském území

· 5.-7.století:první doklady slovanského osídlení

· 8.-10.století:Velká Morava – správní středisko Staré Zámky u Líšně

· 1021-1034:založen na Petrově hrad Brno a kostel sv. Michala

· 1091:první písemná zmínka o městě Brně v Kosmově kronice

·1231-1237:spojeny čtyři sídelní celky v jedno město,jež se postupně ohradilo hradilo hradbami

· 1243:Václav I. Zakládá město udělením královských privilegií

· 1247:poprvé se připomíná Staré Brno

· 1277:poprvé zmínka o hradu Špilberku

· 1323:královna vdova,Eliška Rejčka,vdova po českých králích Václavovi II. A Rudolfu Habsburs-
kém sídlila od roku 1318 trvale v Brně a podle zakládající listiny založila 1.července 1323
při starším farním kostele Panny Marie na Starém Brně klášter zvaný Aula Sanctae Mariae a
uvedla do něj řeholnice cisterciáckého řádu

· 1325:Brno dostalo právo svobodně přijímat nové měšťany

· 1348:markrabě Jan ustanovuje,aby všichni kupci z Rakous,Uher,Polska i odjinud jezdili se svým
zbožím přes Brno

· 1349:město se stává trvalým sídlem markrabat moravských

· 1350:Brno povýšeno na odvolací soud pro všechna města jižní a střední Moravy

· 1376:město dostalo rychtu a právo svobodně volit rychtáře

· 1389:Brno mělo 999 domů,v nichž žilo asi 8400 obyvatel

· 1428,1430:Brno neúspěšně obléháno husitským vojskem

· 1560:hrad Špilberk se stal majetkem města

· 1641:Brno se stalo hlavním městem Moravy

· 1643,1645:Brno obleženo švédským vojskem,ale nedobyto.Počet obyvatel klesl na 4500,město
pak vybudováno jako pevnost a hradby postupně opraveny

· 1742:město bezúspěšně obléháno pruskými vojsky

· 1751:v Brně založena Půjčovní banka

· 1752:byl papežem Benediktem XIV. Povýšen augustiánský konvent do hodnosti opatství.Od té
doby jeho představený je opat s právem nosit pontifikálie

· 1763:v Brně založena první textilnímanufaktura

· 1805:Brnem procházejí napoleonská vojska,Napoleon Bonaparte zde nocuje před bitvou Slav-
kova

· 1814:ve Šlapanicích položen základ První brněnské strojírny(přemístěna v roce 1836 do Brna)

· 1818:založeno Františkovo(dnešní Moravské)muzeum

· 1826:zřízeny výroční trhy na vlnu

· 1839:do Brna přijíždí vlak od Vídně

· 1846:zřízena plynárna a zavedeno veřejné osvětlení plynovými lampami

· 1847:zřízeno telegrafní spojení s Vídní,vydán první regulační plán na rozšíření města

· 1850:k Brnu připojeno 29 předměstských obcí,rozloha města se zvýšila ze 141,4ha na 1 816ha
a počet obyvatel stoupl na 49 460

· 1865:brněnský augustián J.G.Mendel formuluje ve Starobrněnském klášteře svou teorii dědičnos-
ti

· 1867:založení prvního českého gymnázia v Brně(nynější Gymnázium na třídě kapitána Jaroše 14)

· 1869:zavedena koňská pouliční dráha(v roce 1884 nahrazena parní)

· 1881-1882:nově vybudované německé městské divadlo je jako první v Evropě osvětlenoEdisono-
vými žárovkami

· 1881:Leoš Janáček,významný hudební skladatel,začíná působit v Brně jako ředitel varhanní školy
a profesor konzervatoře

·1897:postavena městská elektrárna

· 1899:založeno české Vysoké učení technické v Brně


· 1900:elektrifikována pouliční dráha.Město má rozlohu 1 150ha a 138 000 obyvatel.Stavební ruch
vede k radikální přestavbě části městského centra

· 1913:do provozu uveden I. březovský vodovod
· 1914:Viktor Kaplan vyrábí v Brně svou první turbínu

· 1919:založena Masarykova univerzita.K Brnu je připojeno dalších 26 předměstských obcí,takže
město mělo rozlohu 1203,80ha a počet obyvatel dosáhl 216 000

· 1928:výstava soudobé kultury v Československu na nově vybudovaném výstavišti k 10.výročí
vzniku ČSR

· 1930:dokončena vila Tugendhat(Mies van der Rohe)a vybudována

· 1958:zbudováno letiště

· 1959:zahájení pravidelných strojírenských veletrhů

· 1965:výstavba nového divadla-Janáčkovi opery(dnes součástí Národního divadla v Brně)

· 1970:zahájení výstavby areálu Vysokého učení technického na Palackého vrchu

· 1987:nový autodrom Masarykův okruh

· 1991:Brno zastávkou vlaků EURO CITY na lince Vídeň-Praha,zahájení činnosti úřadu pro
hospodářskou soutěž(v 1992 přejmenováno na Ministerstvo pro hospodářskou soutěž),
vznik Design centra v ČR v Brně

· 1992:zřízen ústavní soud ČSFR v Brně(od 1993 Ústavní soud ČR)

· 1993:ustanoveny Nejvyšší soud ČR a nejvyšší státní zastupitelství v ČR,otevřeno středisko
World Trade Center v areálu výstaviště

· 1995:zahájen provoz první budovy Českého technologického parku v návaznosti na nové
objekty VUTOsobnosti Brna

Johann Gregor Mendel(1822-1884):přírodovědec,zakladatel moderní nauky o dědičnosti,
augustiánský kněz,později opat kláštera na Starém Brně

Leoš Janáček(1854-1928):hudební skladatel,ředitel brněnské varhanické školy,profesor konzer-
vatoře

Viktor Kaplan(1876-1934):profesor němeské techniky v Brně vynálezce vodní rychloběžné turbí-
ny

Tomáš Garrique Masaryk(1850-1937):filozof,první prezident ČSR,v letech 1865-66 studoval v
v Brně

Karel Čapek(1890-1938):spisovatel,dramatik a publicista,v letech 1905-07 navštevoval první
české gymnázium v Brně(tř. Kapitána Jaroše)

Petr Bezruč(1867-1958):básník,v letech 1889- 93 a 1918-28 úředník brněnské nádražní pošty

Vítězslava Kaprálová(1915-1940):skladatelka a dirigentka.V Brně prožila většinu svého krátkého
života

Milan Kundera(1929-žije):spisovatel,básník.Maturoval na brněnském gymnáziu(1948)

Kurt Godel(1906-1978):významný brněnský rodák,fyzik,matematik a myslitel

Ernst Mach(1838-1916):filozof a fyzik

Pamětihodnosti Brna

Nejvyšší soud:budovu projektoval arch. Emil Králík

Mahenovo divadlo:Mahenovo divadlo projektovali vídenští architekti

Kostel sv. Tomáše:někdejší augustiánský klášter založil v roce 1350 markrabě Jan Jindřich
Lucemburský,bratr císaře Karla IV.Klášterní kostel se měl stát posmrtným
monumentárním sídlem moravských vladařů.Byl značně poškozen v průběhu
třicetileté války.Nový barokní trojlodní chrám sv. Tomáše byl postaven v letech
1665-75 podle plánu Jana křtitele Erny.Z původního inventáře sev kostele do-
chovala kamenná pieta z doby kolem roku 1385,patrně dílo Jindřicha Parléře.
Nový pozdně barokní klášterní komplex byl vybudován podle plánů Mořice
Grimma.Portál bývalé klášterní krelatury – Místodržitelského paláce – s plasti-
kami zakladatele kláštera,moravského markraběte Jana Jindřicha,a jeho syna
Jošta je dílem J.L.Webera z let 1742-49.V současné době je v objektu umístěna
stálá expozice volného umění ze sbírek Moravské galerie.Pamětní deska připo-
míná pobyt Napoleona I. v Brně v letech 1805 a 1809.

Kašna Parnas:barokní kašna Parnas postavena na místě renesanční kašny z roku 1597.Veřejný
monument dle projektu J.B.Fischera z Erlachu.Dílo z let 1690-97.

Klášter Kapucínů s kostelem sv. kříže:Kapucínský kostel a klášter na bývalém Uhelném trhu
budoval od poloviny 17.století Ondřej Erna.V areálu
se nachází krypta řádových členů a dobrotinců kláštera.

Etnografické muzeum:Ústav šlechtičen,tzv. Škola Panny Marie,určen pro výchovu osiřelých
Šlechetných dívek

Augustiánský klášter a
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie:Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně je právem
označována klenotem gotické architektury na Moravě.Králov-
ská vdova,Eliška Rejčka,založila v roce 1323 při starším far-
ním kostele Panny Marie klášter cisterciaček,zvaný Aula
Sanctae Mariae,a nebo také klášter králové.V roce 1886 byl
Zvolen augustiánským opatem Jan Gregor Mendl,který v
tomto klášteře objevil a formuloval teorii dědičnosti.V roce
1987 byl starobrněnský chrám papežem Janem Pavlem II.
Povýšen,a od té doby nase titul „Basilika minor“.

Besední dům:Postaven v letech 1871-1873 v novorenesančním stylu pro Český čtenářský spolek.
Středisko české kultury a vzdělanosti v Brně,symbol českého cítění obyvatelstva
města v germanizační vlně přelomu 19. a 20. století.Sídlo Státní filharmonie Brno a
a hlavní centrum mezinárodního hudebního festivalu „Moravský podzim“.
Dietrichsteinský palác:Dietrichstejnský palác nechal postavit v letech 1613-16 G.G.Tencalla.
Monumentární palác přestavěn kolem roku 1720.Částí areálu je „biskupský
dvůr“vystavěn 1352.Dnes Moravské muzeum.

Janáčkova akademie múzických umění:tato budova původně patřila německému gymnáziu
(1862) a byla projektována jako volně stojící objekt
novorenesančního stylu (architekti Eduard van der
Null,1812-1868;August Siccardsburg,1813-1868).
Bohatěprofilovanou římsu nesou čtyři karyatidy,dílo
sochaře Josefa Břenka(1820-1878).Janáčkova akademie
múzických umění v této budově sídlí od roku 1949.

Stará radnice:původní měšťanský dům s věží,v níž byly ukládány písemnosti,dokumenty a cenno-
sti města,poté od poloviny 13.století centrum městské správy.Areál rozšiřován v
16. a 17. století.Dnes kulturní a informační centrum města Brna a známé centrum
kulturních a společenských akcí např. Brněnské kulturní léto.

Nová radnice:sídlo primátora a nejvyšších správních orgánů města.Historické jádro areálu vytvo-
řeno v 80.letech 16.století pro zemské sněmy a sjezdy moravské šlechty,v 17. a 18.
století rozšiřováno o další budovy.Do dnešní doby areál upraven v letech 1934-1935.

Kostel svatého Jakuba:národní kulturní památka.Vznikla ve 13.století.Ve 14. a 15.století vybudo-
ván dnešní halový chrám,pozdně gotický.

Petrov:návrší s chrámem sv.Petra a Pavla v místech předpokládaného původního brněnského hradu
s hradní kaplí z 11. a 12.století.Po jeho zániku už samostatná románská bazilika přestavěna
ve 13.století na gotický chrám,ten byl upravován v 15. a 16.století,barokizován v 18.století.
Současná novogotická úprava z přelomu 19. a 20.století.Od roku 1777 sídlo biskupství
brněnského.V současné době zpřístupněna původní krypta kostela z 12.století.

Hotel Boby:tento komplex se skládá ze dvou základních objektů.Hlavní objekt zahrnuje hotel,poli-
kliniku,fitness a společensko – sportovní část.Objekt nákupního střediska obsahuje kro-
mě supermarketu s prodejní galerií i atraktivní obchody a rychlé občerstvení.

Měnínská brána:Měnínská brána je dnes součástí Muzea města Brna a patří mezi významné
brněnské památky.Představuje totiž poslední dochovalou ukázku jednoho z
výrazných dokladů městské fortifikace,kterou Brno po staletí budovalo.

Vila Tugendhat:na Černopolní ulici,odkud se otvírá pěkný pohled na panorama města Brna,
Najdeme jedno ze stěžejních děl světové funkcionalistické architektury a nej-
významější stavbu německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe na
evropské půdě.Stavba vily byla zahájena v červnu 1929.Manželé Tugendhatovi
se do ní nastěhovali v prosinci 1930,ale vilu užívali jen do roku 1938,kdy muse-
li uprchnout před nacisty.V 80.letech byla vila rekonstruována a předána do užívá-
ní městu Brnu.

Zemanova kavárna:vroce 1925 nahradila populární kavárnu Zemanova kavárna,která byla první
důsledně důsledně funkcionalistickou stavbou v Brně,projektována Bohusla-
vem Fuchsem.Původní kavárna musela v roce 1964 ustoupit Janáčkovu diva-
dlu.V roce 1994 však byla znovu postavena podle původního projektu nedale-
ko místa někdejší stavby.
Průmysl,služby a kulturní význam Brna

Brno je významným průmyslovým centrem.Největší zastoupení má strojírenská výroba:vyrábějí
se tu traktory,psací stroje,lovecké zbraně,tvářecí lisy,parní turbíny,zařízení pro chemický průmysl
a další.Dlouholetou tradici a značný rozsah má textilní a konfekční průmysl.Početně je zastoupen
potravinářský průmysl a jsou zde velké tiskárenské a knižní závody.Je veletržním městem s roz-
sáhlým výstavištěm,kde se každoročně koná řada mezinárodních veletrhů.Brno je rovněž význam-
nou dopravní křižovatkou s rozvětvenou dálniční sítí.Jako první v republice mělo železniční spojení
když do města přijel roku 1839 vlak z Vídně.Má mezinárodní letiště.
Kulturní význam Brna dalekopřekračuje celou oblast a má celostátní význam.Má několik divadel-
ních scén,dva symfonické orchestry a několik výtvarných galerií.Poučení možno hledat v několika
muzeích:v Zemském muzeu,Muzeu města Brna,Technickém muzeu,Mendeliánu,pavilónu Anthro-
pos.Můžeme také navštívit botanickou nebo zoologickou zahradu a hvězdárnu.Jako středisko vzdě-
lání soustřeďuje řadu středních a odborných škol a pět vysokých škol.
Blansko a Moravský kras

Město Blansko je důležitým výchozím bodem pro návštěvníky Moravského krasu,světoznámé
krasové lokality.Jsou zde soustředěny téměř všechny krasové jevy v klasické formě:kaňony,jícny
ponorů,otevřených závrtů a propastí,ústí vyvěraček a systémů jeskyní,škrapová pole.V podzemí
proudí ponorné říčky,z nichž největší,Punkva,protéká nejznámější propastí Macochou(138m).
Veřejnostijsou přístupné tyto jeskynní komplexy:jeskyně Balcarka,Kateřinská jeskyně,Punkevní jeskyně a jeskyně Sloupsko-šošuvské.


CHKO Pálava

Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena v roce 1976.Nachází se v nejjižnější části Moravy
Mezi řekou Dyjí a česko-rakouskou hranicí.Lidová etymologie vysvětluje slovo Pálava jako „země
spálená sluncem“,vzhledem k suchému a teplému podnebí celé oblasti.Přírodovědná i kulturní výji-
mečnostcelého území nalezla své ocenění v návrhu na začlenění do světové sítě biosférických rezer-
vací UNESCO.Stalo se tak na podnět Československého výboru programu Člověk a biosféra v roce
1986.

Geologické a geomorfologické poměry

Nejnápadnější a nejznámější částí CHKO Pálava jsou Pavlovské vrchy,kterése táhnou od severu k
Jihu a zasahují i do přilehlé části Dolních Rakous.

Masivy CHKO Pálava:Děvín(554m)
×Kotelné(477m)
×Stolová hora(458m)
×Kočičí skály(361m)
×Kočičí kámen(351m)
×Turold(385m)
×Svatý kopeček(363m)
׊ibeničník(238m)

Podnebí:Podnebí CHKO Pálava je teplé a suché.Svědčí o tom údaje z klimatologické stanice Miku-
lov.Průměrně lze v Mikulově počítat s osluněním 1800 hodin za rok.Zjištěná průměrná
plota vzduchu(na základě údajů z let 1947-1978)činí 9,6°C.Pro vegetační období od dubna
do září byl zjištěn průměr 16,1°C.Nejteplejší měsíc je červenec s průměrnou teplotou
vzduchu 19,6°C,nejchladnější je leden s teplotou –1,5°C.Za celý rok naprší v průměru 571
mm,z toho 367mm ve vegetačním období.Sněhové srážky dosahují nejvíce 20% ročního
srážkového úhrnu.Sněhová pokrývka dosahuje nejvýše 15-25cm a leží v průměru 40 dní
v roce.

Zvláště chráněné rostliny CHKO a BR Pálava

kategorie cévnaté rostliny houby celkem
kriticky ohrožené 29 2 31
silně ohrožené 33 0 33
ohrožené 31 1 32
celkem 93 3 96


Kriticky ohrožené druhy cévnatých rostlin-např.

české jméno vědecké jméno
prustka obecná Hippuris vulgaris
hadí mor maloúborný Scorzonera parviflora
jitrocel přímořský Plantago maritima
kosatec skalní Iris humilis

Silně ohrožené druhy cévnatých rostlin-např.

české jméno vědecké jméno
koniklec velkokvětý Pulsatilla pratensis
kosatec nízký Iris pumila
leknín bílý Nymphaea alba
pryskyřník irilský Ranunculus illyricus

Ohrožené druhy cévnatých rostlin-např.

české jméno vědecké jméno
divizna brunátná Verbascum phoeniceum
dub pýřitý Quercus pubescens
kozinec vičencovytý Astragalus onobrichis
medovník meduňkolistý Melittis melissophyllum

Ohrožené druhy hub-např.

české jméno vědecké jméno
hvězdovka uherská Geastrum hungaricum
Informace čerpány z:Internet – stránky:www.brno.cz
www.palava.cz
×Učebnice vlastivědy pro 5.ročník

 

Maturita.cz - referát (verze pro snadný tisk)
http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=3790