Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Marcus Aurelius Antonius

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

Marcus Aurelius Antonius

Marcus Aurelius nebyl pokrevně příbuzný s žádným předešlým římským císařem – nástupnictví získal adopcí.
Za své vlády, tj. od 161-180 po Kr., vedl vítězné války proti Germánům, Sarmatům a jiným. Marcus Aurelius je také jediným vládcem starověku, o kterém máme jeho vlastní svědectví.
Při válkách s Markomany totiž po večerech psával fylozofické promluvy k sobě samému. Původně se chtěl hlavně zabývat filozofií, ale osud mu to nedovolil a svou vládu strávil hlavně vedením válek. Možná se chtěl ale psaním odpoutat od jedné velké starosti – a to o syna Commoda, kde jako otec poměrně zklamal.
Rod, z něhož Marcus Aurelius pocházel, přišel do Říma zhruba 100 let před Marcusovým narozením. Marcus byl vychováván u jednoho římského konzula, kam chodil na návštěvy i císař Hadrianus. Ten v chlapci poznal mimořádnou osobnost a zařídil mu několik učitelů. Marcus pochopil, že dobrý výsledek učitelů závisí na tom, zda on sám má o učení zájem – a on měl! O několik let později byli chlapci předány příslušné politické úřady a nakonec Hadrianus doporučil chlapce Antoninovi, svému adoptivnímu synovi. Ten měl na Marcuse velký vliv. Poté, co Hadrianus zemřel, stal se císařem Antoninus. Jedním z posledních přání Hadrianuse bylo, aby po Antoninusovi vládl Marcus Aurelius společně s dalším mladým Římanem - Luciem Verem, který se ale raději oddal radostem lásky než úřadování. A tak po Antoninově smrti nastoupil na trůn pouze Marcus.
Marcus byl znám svou střídmostí a proto možná ani lid nepřekvapilo, že s velkým pokladem, který mu předešlý vládce zanechal naložil ve prospěch lidu: zvýšil příděly obilí římským občanům, pořádal veřejné hry aj.
Jak bylo již zmíněno, za vlády Marca Aurelia se hodně válčilo. Některým vojskům velel neponaučitelný Lucius, který nebyl jako vojevůdce moc úspěšný. Jeho oddíly mj. dotáhly do Říma mor, který za jediný den vyhubil na 2 000lidí a za celou dobu svého řádění velkou část obyvatelstva Evropy. Po moru přišel hlad, ale Marcus Aurelius nebyl tak pesimistický jako ostatní a doufal, že hladomor pomine. Po čase opravdu pominul.
Marcus měl krásnou(ale ne moc věrnou) ženu, která mu na svět přivedla 4 děti – 2 dcery a dvojčata – kluky. Jedno děvčátko zemřelo velmi brzy, stejně jako jedno z dvojčat. Druhá dcera byla utrápenou vdovou(byla manželkou Lucia) a druhým synem byl již zmiňovaný Commodus, který se stal císařem.
Marcus neměl v plánu nechat trůn pro Commoda, ale pro vítěze z boje proti Parthům – Avidia Caccia. Jenže ten byl zabit centuriem své vlastní legie. V roce 176 n.l. bylo Commodovi 15let a jeho otec ho před senátem určil spoluvladařem.
V 59 letech Marcus Aurelius Antonius umírá ve vojenském táboře někde na území dnešní Sremska Mitrovica (území bývalé Jugoslávie). Není známa příčina jeho úmrtí, ale předpokládá se že zemřel na mor nebo na rakovinu. Ještě před svou smrtí projevoval obavy nad budoucí vládou svého syna Commodova, který jeho obavy naplnil.
Marcus Aurelius nebyl nikdy pouze člověkem nebo pouze císařem – byl obojím dohromady.

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT