Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Marie Terezie

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

Marie Terezie byla manželkou Františka Štěpána Lotrinského.V roce 1745 se stal římským císařem.Když Bavorský kurfiřt Karel Albrecht obsadil v prosinci 1741 za pomoci francouzských a saských sboru Horního Rakouska a Čechy,v této kritické situaci pomohli Marii Terezii vojensky a finančně uherští stavové.Během roku 1742 postavila Marie Terezie nové vojsko,kterému se podařilo obsadit Bavorsko a dobýt Prahu.V roce 1742 došlo mezi Pruskem a habsburskou monarchií k ujednání takzvaného Vratislavskému míru.Marie Terezie postoupila pruskému králi většinu území Slezska a celé Kladno.V květnu roku 1743 byla Marie Terezie korunována na českou královnu a za pomoci britského vojska porazila v říši francouzsko-bavorskou armádu.Tyto úspěchy přiměly krále,aby v létě 1744 znovu pronikl do Čech a obsadil Prahu.Fridrich II.tak zahájil druhou slezskou válku ,která byla v roce 1745 ukončená drážďanským mírem.Marii Terezii se podařilo vytlačit pruské vojsko z Čech,ale Slezsko a Kladsko zpět nedobyla.Získala však pro svého manžela Františka Štěpána Lotrinského císařský titul a klid k zahájení správních reforem v habsburské monarchii.Válka pak pokračovala v jižním Nizozemí a Itálii a byla ukončena v roce 1748 mírem v Cáchách .Marie Terezie musela odstoupit některé italské državy španělským Bourbonům ,ale za to ji všechny mocnosti definitivně uznaly za dědičkou Karla VI.Marie Terezie se se ztrátou Kladna a Slezska nikdy nesmířila.Horečně reformovala svoji velkou říši a během 55.let získala na svou stranu Rusko a Francii.V roce,1756 vypukla válka s Pruskem znovu.Pruská vojska pronikla opět do Čech ,v roce 1757 však byla poražena v bitvě u Kolína.V roce 1763 byl na loveckém zámečníku Hubertusburg u Lipska podepsán nový mír,který potvrzoval zisk Slezska a Kladna pro Prusko.V roce 1763 byl v Paříži sjednán rovněž mír mezi Francií a Velkou Británií.
Osobnost Marie Terezie,jež po 40let vládla jedné z největších evropských monarchií,se pokusil popsat čestný profesor novověkých dějin na pařížské Victor Lucien Tapié.Protože víme,že Marie Terezie výrazně ovlivnila vývoj současného katastru nemovitostí,s chutí jsme otevřeli knihu,tušíce,že v ní o katastru najdeme dosud neznámé informace.Nemýlili jsme se.Panovnice to neměla se svým ovládnutím vůbec jednoduché.Ujala se vlády se snahou po dosažení většího vlivu na své poddané,ale zrovna v době,kdy jí v tom bránila doslova celá kupa nepředstavitelných překážek v podobě psaných zákonů,zvyklostí a obyčejů,oddělujících panovníky od jejich poddaných.Odstranit tuto bariéru bylo příliš riskantní,neboť by se tak mohl zhroutit celý společenský řád.Marie Terezie však dokázala přes často rozporuplné jednání proměnit společenství středověkých držav v poměrně moderní stát,dostatečně silný,aby ji samu přežil a sto padesát let.K hlavním problémům,s nimiž se panovnice během své vlády potýkala,patřily například zvláštnosti jednotlivých národů a odlišnost jejich společenského vývoje,a to v době,kdy se zásadně měnila ekonomika země.Za vlády Marie Terezie tvořilo daňový základ českého království přibližně 53 000 berních usedlostí.Překládá-li se podle jazykových zvyklostí slovo usedlost termínem krb ohniště či komín,je si vždy třeba uvědomit,oč tu běží.Podle daňové teorie tvořila základní berní jednotku tzv.usedlost,tedy poplatný pozemek,jehož držitel a současně daňový poplatník,tzv.osedlý,byl jakožto hlava rodiny z tohoto pozemku schopen uživit svou rodinu.Je dobré vědět,že vrchnostenští úředníci totiž nevybírali jen státní daně, tedy berni, ale především různé činže, pachtovné a nejrůznější poplatky ve prospěch vlastního pána. Přednost dostávaly vrchnostenské dávky a na placení berně tzv. ordinária už poddaní mnohdy neměli prostředky To byl důvod, proč si ve Vídni kladli otázku, jak tuto situaci vyřešit zejména, když se tušilo, že si místní vrchnost v rozporu s platnými právními předpisy, listinami a pozemkovými gruntovními knihami zaměňovala jednotlivé pozemky, pronajímala anebo zabírala půdu, a to vždy takovým způsobem, aby to pro ni bylo výhodné. Ukazovalo se, že i v případě dominikálu je třeba uskutečnit podobnou operaci, jaká proběhla u rustikální půdy, tedy provést i zde katastrální řešení. Rustikální katastr dorazil do vídeňských úřadů roku 1748, ale po mnoha stížnostech byl do tří let přepracován. Revize byla provedena roku 1750, ve stejné době byly zahájeny práce na katastrálním soupisu dominikální půdy. Oba úkoly byly dokončeny zhruba ve stejnou dobu, roku 1757. Vznikl tak impozantní celek známý jako "tereziánský katastr.“ Více se dočtete v knize na stranách 155 – 165. Ve 12 kapitolách zajímavé publikace najdete ještě spoustu dalších informací o období vlády Marie Terezie 1740 – 1780, které přímo nebo nepřímo souvisejí se začátkem katastru nemovitostí. Dozvíte se, jak vypadal tereziánský svět a tereziánská monarchie a to pro pochopení souvislostí a celé problematiky není na škodu vědět.
Řád Marie Terezie
Slavná éra rakouských a tím i rakousko-uherských císařských řádů a vyznamenání, určených vojákům všech zbraní branné moci a platných na celém území monarchie začíná dnem 18. června roku 1757. Toho dne došlo k události, která přinesla významný zvrat v průběhu sedmileté války a která naší panovnici a císařovně Marii Terezii dodala novou víru ve vlastní schopnosti a odhodlání a sílu svých vojáků. Ve slavné bitvě, která onoho památného dne proběhla v labských rovinách u Kolína, rozdrtila rakouská vojska pod velením FM Leopolda hraběte Dauna intervenční pruskou armádu osobně vedenou králem Bedřichem II. Velikým. Nadšení z kolínského vítězství přimělo císařovnu k realizaci již staršího záměru, založit záslužný vojenský řád, jímž by, od onoho památného dne provždy, byli za činy osobních chrabrosti před nepřítelem vyznamenáváni důstojníci císařské armády a to bez ohledu na hodnost, společenské postavení, národnost a náboženské vyznání. Oprávněným důvodem k udělení řádu bylo vykonání takového činu osobní statečnosti, který by za běžných okolností nebyl vyžadován a přesto byl vykonán, případně spolu s tímto činem při vojenské akci provedení mimořádně důležitého a dovedného rozhodnutí.

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT