Založení nové databáze

tabulka.gif (2688 bytes)Základním prostředkem pro uložení informací je databáze.  Představuje zvláštní soubor, který není ukládán ve formě ASCII souboru a po vytvoření automaticky dostane příponu .db. Databázi si lze představit jako tabulku (někdy i více než jedna tabulka), do níž lze vkládat data. Každý řádek tabulky představuje záznam ( větu, record ), který se skládá z jednotlivých položek ( prvků, fields ). Položky nad sebou ( tvořící sloupec tabulky ) jsou stejného typu ( znakového, numerického apod. ), mají stejnou maximální velikost a mají společné jméno, pomocí něhož se na ně lze odvolávat. Každý záznam v databázi má své číslo záznamu, pomocí něhož lze vybrat požadovaný záznam ( samozřejmě známe-li jeho číslo ). Složení databáze je definováno její strukturou, což je seznam všech názvů položek v databázi s určením jejich typu a maximální velikosti.

 

Typy položek

znaková ( alphanumeric ) - A ( + číslo označující celkovou délku položky )

Položka může obsahovat všechny znaky ( max. délka je 255 znaků ).

numerická ( number ) - N

Položka sloužící k záznamu čísel. Může obsahovat číslice, desetinnou tečku a znaménko + nebo -. Maximální možná délka čísla je 15 znaků ( včetně desetinné tečky a desetinných míst ), do položky lze vkládat i čísla v exponenciálním tvaru v rozsahu < -10308; -10-307 > a < 10-307; 10308 >

zkrácená numerická ( short number ) - S

Položka sloužící k záznamu malých celých čísel. Čísla musí být v intervalu < -32767, 32767 >. Tento typ položky je podstatně méně náročný na spotřebu paměti než typ numerický.

datová ( date ) - D

Položka slouží k uchování data v americkém formátu ( není-li zadáno jinak ), tj. MM/DD/YY. Je-li však PARADOX nainstalován v evropském módu, zobrazuje se datum v evropském formátu DD.MM.YY.

peněžní ( currency ) - $

Položka slouží k záznamu peněžních údajů. Má stejná omezení jako numerická, vždy je však zobrazena s přesností na dvě desetinná místa. Záporné hodnoty jsou zobrazeny v závorkách bez znaménka.

Memo - m

Datová pole, do nichž můžeme ukládat textové informace s téměř neomezenou délkou ( 64MB ).

binární - b

Datová pole určená pro ukládání bitově kódovaných informaci, zejm. grafických obrázků.

Vytváření nové tabulky

V hlavním menu zvolíme volbu Create.

Zadáme nový název tabulky ( bez přípony ). Název musí odpovídat DOSovským konvencím pro názvy souboru.

Objeví se tabulka Číslo ( pořadí ) položky v databázi ve sloupci STRUCT se vypisuje automaticky.Do sloupce FieldName zadáváme jméno položky, které poté představuje nadpis sloupce v tabulce. Toto jméno nesmí obsahovat znaky " [ ] { } # ( ) - > a mezery na začátku a na konci a jeho délka nesmí přesáhnout 25 znaků. Do sloupce FieldType zadáváme typ položky ( A, N, S, D, $, M, B ) a v případě typu A i číslo označující maximální možnou délku zadaného řetězce.

První prvek ( položku ) databáze nebo více prvních prvků databáze můžeme označit jako klíčové. Označení se provádí uvedením hvězdičky ( * ) za typ a příp. šířku prvku. V případě, že klíčových prvků je více, musí být stejného typu a ve struktuře databáze musí být definovány bezprostředně za sebou. Databáze je potom automaticky tříděna podle klíčového prvku. Je-li hodnota klíčového prvku ve více záznamech ( větách ) shodná, jsou tyto záznamy tříděny podle dalšího případného klíčového prvku. Není-li takový další klíčový prvek zadán, zruší se v tabulce všechny záznamy se shodným obsahem klíčových položek až na poslední. Není podáno varovné hlášení.

Při vytváření nové tabulky se objeví submenu:

Borrow - před prvek, na němž je nastaven kurzor, vřazujeme strukturu jiné ( dříve vytvořené ) databáze. Odešleme-li nevyplněný název, objeví se seznam tabulek v aktivní knihovně. Z něj pak můžeme vybírat.

Help - nápověda ( F1 ).

DO-IT! - ukončení tvorby struktury databáze s uchováním vytvořené struktury ( lze také použít F2 ).

Cancel - návrat do hlavního menu bez akceptování vytvořené nebo změněné struktury databáze.

Klávesy:

Del - vymazání definice prvku, na němž je umístěn kurzor.

Ins - vřazení nového prvku před prvek, na němž je umístěn kurzor.