Vzorce

Vzorec je výraz začínající rovnítkem, který se zadá do buňky. Hodnotou takové buňky je výsledek, který se získá vyhodnocením výrazu.

Prvky vzorce mohou být

Literály

Číslo
12, 2e+33

Řetězec
"NAZDAR", "UVOZOVKY: "" "

Odkaz na buňku
Relativní: A6
Absolutní: $A$6

Absolutní odkaz se při kopírování vzorce nemění, relativní se upravuje tak, že relativně ukazuje na stejně vzdálenou buňku.

Oblast
A1..B3

Operátory
(Priorita se zvyšuje)
OR
AND
NOT
=, <, >, <=, >=, <>
& (spojení řetězců)
+, -
*, /, div, mod
^ (mocnění)
unární +, -

Podmíněný výraz
If (Podm1 then Hodn1, Podm2 then Hodn2, ..., else HodnN)

Např.:
If (A1<3 then "Málo", A1>3 then "Moc", else "Přesně")

Příklady

=1,1*Sum(B2..B10)

=A1 & "je vůl"

=A2 - A2*if(A2>10000 then 10, A2>50000 then 20 else 30)%

Definování jména

Jedná se o definování jména pro další použití ve vzorcích. Tímto způsobem je možno pojmenovat si jednotlivé buňky i celé oblasti. Déle je možno definovat nové funkce. Provádí se volbou VZRORCE/JMÉNA nebo CTRL+F3.

Např.:

PočetDní = A1

Výnosy = C3..C7

NaDruhou(x) = x*x

Fkt(n) = if(n<2 then 1, else n*Fkt(n-1))

Rekalkulace

Na vložení výrazu do buňky navazuje jeho přepočet. Ve chvíli uložení provede přepočet jak obsahu právě naplněné či opravené buňky, tak i všech obsahů naplněných buněk v tabulce, a pokud je otevřeno více tabulek, přepočtou se výrazy u všech tabulek. Tím je zajištěno, že všechny výsledné hodnoty buněk jsou po každé změně vstupních hodnot vždy aktuální. Toto nastavení je standardní a nazývá se automatický přepočet.

Pokud je v tabulce nebo ve více otevřených tabulkách větší počet buněk s výrazy, značně se prodlouží doba přepočtu. To může zvláště na pomalejších počítačích zdržovat uživatele. Pro tento případ je možné zvolit nastavení na manuální přepočet pomocí položky menu: Nastavení, Výpočet. V dialogovém okně se pak označí přepínač Manuální. Při takovémto nastavení se po vložení hodnot do buněk neprovádí přepočet a uživatel není zdržován v další práci. Po vložení údajů nejsou vypočtené hodnoty v buňkách aktuální a je nutné dát uživatelský pokyn k přepočtu. Přepočet se pak provede vyvoláním položky menu: Nastavení, Přepočítat nebo stiskem klávesy F9.

Možná chybová hlášení

eNum......ve vzorci je použito chybné číslo

eType.....zadaná hodnota jiného typu než se očekává

eRef......chybný odkaz

eName.....použito neznámé nebo smazané jméno

eLink.....odkaz na nenalezenou tabulku

eDiv0.....dělení nulou

eCompix...výraz je příliš složitý pro vyhodnocení

eLowMem...nedostatek paměti pro vyhodnocení

eVal......nepovolená (špatná) hodnota

eMacro....odvolání na neexistující makro

eNumArg...volání funkce, jména, nebo macra s nesprávným počtem argumentů