Vstupní formuláře ( formáty )

Pokud věta ( record ) obsahuje více položek ( prvků ), je výhodné použít celoobrazovkový vstupní formulář. Ten může být standardní ( označený jako F ) nebo uživatelský. Pomocí klávesy F7 přepínáme mezi řádkovým a celoobrazovkovým vstupním formátem. V případě celoobrazovkového vstupního formátu je na obrazovce pouze jedna věta, přičemž každé položce je vyhrazen zvláštní řádek. Pohybujeme se pomocí kurzorových šipek a kláves PgUp a PgDn.

Vytváření uživatelského vstupního formátu

Z hlavního menu zvolíme položku Forms. Objeví se dílčí menu:

Vybereme Design a jsme dotázáni na název tabulky, pro niž tvoříme vstupní formulář. Zadáme její název a objeví se seznam všech vstupních formátů ( F - 14 ). První formát označený jako F je standardní. Teoreticky jej lze vytvořit znova, avšak tento postup se nepoužívá. Další možnosti ( 1 - 14 ) slouží k definování námi požadovaných vstupních formátů. Volba Change je užívána k editaci vstupního formátu.

Vybereme číslo formátu, který chceme definovat. Nyní jsme dotázáni na vysvětlující poznámku, která se objevuje při výběru formátu. Zadáme libovolný text.

Po odeslání se objeví vstupní formát ( zatím nevyplněný ) nadepsaný < NÁZEV TABULKY >.F< ČÍSLO ZVOLENÉHO VSTUPNÍHO FORMULÁŘE > Např.

Postupně tvoříme formát - píšeme na obrazovce texty a umis?ujeme prvky databáze do vstupního formátu. Při psaní textů používáme běžné editační klávesy ( Home, CTRL + Home, End, CTRL + End ). Texty tvoří komentář ke vstupujícím položkám. Jednotlivé popisy položek nemusí odpovídat názvům prvků v databázi. Texty takto umožní i nezaučenému a problému neznalému uživateli vkládat do jednotlivých prvků databáze správné údaje.

Vlastní prvky databáze umístíme do vytvářeného vstupního formátu prostřednictvím doplňujícího menu:Využijeme volbu Field - práce s prvkem databáze ve formátu. Objeví se dílčí menu:Pro umístění prvku zvolíme volbu Place. Dostaneme se na úroveň dalšího dílčího menu:K umístění běžného prvku zvolíme volbu Regular. Z menu vybereme prvek z databáze. Po výběru umis?ované položky se kurzor přesune zpět do vytvářeného formátu. Přemístíme kurzor na počátek požadovaného umístění prvku ve formátu a stiskneme Enter. Nyní se symbolicky ( pomlčkami ) zobrazí šířka prvku a kurzor se přesune na jeho poslední znak. Stiskem kurzorových šipek vlevo nebo vpravo regulujeme šířku políčka pro vstup. Šířka políčka nemůže být ve formátu větší, než jaká byla definována při definici tabulky. Jsme-li se šířkou prvku spokojeni, stiskneme Enter a pomlčky se změní na znak podtržení. Obdobně rozmis?ujeme další prvky.

Další volby menu ( menu Field / Place ): DisplayOnly - funguje stejně jako Regular, avšak prvek pouze zobrazuje. Calculated - slouží k umístění dopočítávaného výrazu do formátu, názvy prvků databáze se uzavírají do hranatých závorek, např. [ NÁZEV PRVKU ] * 100. Tato položka se pouze zobrazuje, do databáze se neukládá. Je možno ji použít pro různé kontroly. #Record - slouží k umístění čísla záznamu.

Volby menu vyšší úrovně ( menu Field ) Erase - umožňuje smazat položku ze vstupního formuláře. Nastavíme kurzor na mazanou položku a odešleme. Reformat - mění šířku položky ve vstupní formátu. CalcEdit - umožňuje editovat vzorec v dopočítávaných položkách. WordWrap - umožňuje roztáhnout vstupní oblast delších textových položek na více řádků.

Menu Area:Lze jej využít pro přesunutí části formátu do jiné polohy ( Move ) či pro smazání části formátu ( Erase ):

Menu Border :Slouží ke kreslení ( Place ) popř. k mazání ( Erase ) rámečku: Volby pro Place: Single-line - jednoduchý rámeček. Double-line - dvojitý rámeček. Other - rámeček složený z jiných znaků ( je nutno zadat znak ).

Menu Page - doplní další stránku do vstupního formátu. Využívá se v případě, že se vstupní formát nevejde na obrazovku. V jednom vstupním formátu je možné využít max. 15 stránek.Dílčí volby: Insert - vložení další stránky. After - vřadí novou stránku za aktuální stránku. Before - vřadí novou stránku před aktuální stránku. Delete - vymaže aktuální stránku.

Menu Style - mění barevné řešení formátu: Color - mění barvu oblasti ( Area ) nebo rámečku ( Border ). Monochrome - mění barevné řešení oblasti ( Area ) nebo rámečku ( Border ) pro monochromatické monitory. Fieldnames . při tvorbě vstupního formátu umožňuje zobrazit jména prvků, které byly použity při tvorbě formuláře ( Show ) nebo toto zobrazení potlačit ( Hide ). Toto jméno prvku se zobrazuje v rámci prostoru vymezeného pro vstup prvku. ShowHighlight - zvýraznění ( Show ) nebo nezvýraznění ( Hide ) oblasti více záznamů.

Menu Multi - definování či sdružení více záznamů do jednoho formátu ( dílčí volbou Records ) nebo využití více tabulek ( databází ) pro tvorbu jednoho vstupního formátu ( dílčí volba Tables ).

DO-IT! a Cancel

Výběr uživatelského formátu se provádí volbou Image / PickForm.

 

Výhody celoobrazovkového formátu:

V případě záznamů s větším počtem prvků můžeme vidět všechny prvky záznamu na obrazovce najednou.

Prvky mohou být komentovány jinými texty, než jaké jsou jejich názvy ve struktuře databáze.

Pořadí vstupů prvků může být jiné než ve struktuře databáze.

Vstupní formát nemusí obsahovat všechny prvky databáze; některé mohou být pouze zobrazeny.

Vstupní formát může obsahovat i dopočítávané položky.

Do vstupního formátu můžeme doplnit i texty, které přímo nesouvisejí se vstupujícími prvky ( např. nápověda apod. ).

 

Úpravy vstupního formátu

Přepneme se do editačního režimu ( F9 ) a do řádkového vstupního formátu ( F7 ).

Menu při editaci obsahuje tyto položky:

Vybereme položku Image. Objeví se dílčí menu:V případě editace v uživatelském vstupním formátu se objeví jen některé z výše uvedených položek.Volby dílčího menu: TableSize - umožňuje změnit počet zobrazovaných vět v řádkovém formátu. ColumnSize - mění šířku zobrazení konkrétního prvku ( sloupce ) v řádkovém formátu. Format - mění formát zobrazení obsahu prvku. Možnosti této volby nelze využít u alphanumerických položek. Objeví se dílčí menu: General - nastavuje standardní tvar, jsme dotázáni na počet desetinných míst. Fixed - nastavuje počet zobrazených desetinných míst. Comma - záporná čísla budou uvedena v závorkách., tisícové řády budou odděleny čárkou. Scientific - nastavuje zobrazení v exponenciálním tvaru. V případě datové položky se po umístění kurzoru na měněný sloupec a odeslání objeví nabídka tvaru zobrazování: Zoom - zprostředkovává skoky v tabulce dle dílčího menu Field - objeví se menu položek věty. Vybereme a odešleme položku, na kterou se postaví kurzor. Record - zadáme číslo věty, na níž bude umístěn kurzor. Value - kurzor se postaví na větu, v níž se v daném sloupci poprvé v databázi vyskytuje zadaná hodnota. Kurzor nejprve postavíme na sloupec, v nemž vyhledáváme, odešleme, vyplníme hledanou hodnotu a opět odešleme. Move - přesune prvek v řádkovém formátu na zadanou pozici. PickForm - slouží k výběru jednoho z nadefinovaných celoobrazovkových formátů. KeepSet - zaznamená nastavení parametrů vstupního formátu do pomocného souboru s příponou .SET.Další položky: Undo - zruší poslední změnu. ValCheck - omezuje vstup vybraných položek. Nadefinovaná omezení se uloží do souboru .VAL. Clear - ruší omezení. Define - slouží k definici omezení. Vybereme prvek, jehož vstup omezujeme a po odeslání se objevuje dílčí menu: LowValue - zadání minimální povolené hodnoty. HighValue - zadání maximální povolené hodnoty. Default - zadání hodnoty, která bude vyplněna, jestliže prvek odešleme prázdný. TableLookup - umožňuje zadat výčet povolených hodnot prostřednictvím pomocné databáze. Picture - zadání masky vstupu. Maska nám umožní filtrovat vstupující znaky. Povolené symboly:

 

Vytváření formátu výstupní sestavy

Stejně jako lze vytvořit vstupní formát, lze také vytvořit formát výstupní.