Textový editor

Textový editor je program pro zpracovávání textů, používá se místo psacího stroje. Textové editory dělají z počítače inteligentní psací stroj, nebo? umožňují mnohem snadnější a rychlejší práci a dovolují, abychom texty snadno upravili. Textový editor je velké množství programových souborů umožňujících zpracovávat text.

Mezi funkce editoru patří automatický přesun slov mezi řádky, tzn., že stále píšeme a nestaráme se o to, kdy je konec řádku. Teprve na konci odstavce stiskneme klávesu ENTER. Textový editor automaticky kontroluje délku řádku a při jeho překročení začíná psát na nový řádek.

Tento přesun je automatický i u pozdějších oprav textu, při vpisování nebo mazání se text automaticky přelévá, aby se délky řádků nezměnily. Editor umí zarovnávat i pravý okraj. Takovýto text potom po vytištění vypadá jako vysázen pro knihu. Text je tedy vždy úhledný.

Mezi samozřejmou funkci patří vkládání, přepisování, nebo mazání textu na libovolném místě, kopírování nebo přenos části textu do jiné části nebo jiného textu. Chceme-li v textovém editoru přepsat nějaké písmeno, najedeme kurzorem a napíšeme nové správné písmeno. Můžeme si přitom vybrat, zda-li tuto operaci provedeme v režimu pro vkládání nebo přepis. Režim pro přepis se aktivuje stiskem klávesy INSERT.

Jestliže chceme zkopírovat, vymazat nebo přenést na jiné místo část textu, označíme začátek tohoto bloku (myší, funkční klávesou) a konec bloku a akci provedeme stiskem myši nebo určené klávesy. Takto označený blok můžeme i samostatně vytisknout nebo i přenést do zcela jiného bloku.

Mezi velmi důležité funkce editoru patří možnost snadno a rychle vyhledat místo, kde se vyskytuje nějaké slovo, jeho část nebo větný obrat.

Další velmi užitečnou funkcí editoru je možnost vyhledat a automaticky opravit určitý tvar slov nebo formulace. To můžeme učinit v celém rozsáhlém textu automaticky, nebo s požadavkem, aby se editor při každé opravě zastavil, ukázal na opravované místo a požádal o souhlas.

Lze provést označení nějaké části textu, aby se tato část tiskla vcelku na jednu stránku, to je užitečné u tisku nadpisů, aby se nevytiskl na konec stránky.

V editoru lze zhotovit vlastní tzv. makra. Makra jsou posloupnosti příkazů textového editoru. Jsou užitečná tehdy, jestliže některé funkce užíváme často ve stejné posloupnosti. Makro zavoláme stisknutím jedné klávesy k tomu určené, tím ušetříme spoustu času např. při častém opisování stejných jmen.

S pomocí editoru můžeme zařazovat do textu obrázky, které jsme zhotovili jiným kreslícím programem nebo jsme obtiskli z obrazovky. Tyto obrázky můžeme přímo v editoru zmenšovat a zvětšovat, natáčet a posunovat. Lze také přenáše beze změny do textu celé tabulky i s výsledky z tabulkových editorů.

Za velmi užitečnou lze považovat automatickou korekci pravopisu, která umožňuje psát bez překlepů.

V editoru můžeme měnit velikost a šířku písmen, podtrhávat je a používat písmena o různých tvarech. Text je možno centrovat doprostřed řádku nebo stránky, zarovnávat pravý okraj nebo text tisknout ve sloupcích jako u novin.

Editor umí při tisku automaticky číslovat stránky, toto číslování může vypisovat na pozici, kterou si předem zvolíme, číslování lze zapínat a vypínat. Na každé stránce lze automaticky tisknout záhlaví, které se určí a i jiné pro liché a jiné pro sudé stránky.

Mezi další funkci patří schopnost chránit dokument heslem bez jehož znalosti se nedá text číst, lze sestavovat rejstříky u rozsáhlejších textů, lze nastavit velikost okrajů na tištěném papíře.

Editor pracující v textovém režimu má možnost "vytisknout" text na obrazovku, tj. zobrazit stránku v té podobě, v jaké bude později vytištěna. Textový editor umožňuje, aby do jednoho textu byly automaticky vkládány jiné, dříve napsané texty během tisku na papír. Lze mít soubor adres a tisknout jeden dopis s různými adresami. Editor na základě pokynu vytiskne tento dopis v požadovaném počtu exemplářů a do každého zařadí jinou adresu.

Mezi nejpoužívanější textové editory u nás patří WORD, WORD PERFECT, AMI PRO a český Text602.

 

Instalace T602 se provádí zasunutím instalační diskety do diskové jednotky a spuštěním instalačního souboru. Vlastní instalace pak probíhá automaticky, uživatel jen zadá zdrojový a cílový adresář a vyměňuje instalační diskety.

Spuštění T602 - editor spustíme z jeho adresáře, který bývá nejčastěji označen T602 napsáním příkazu t602 a ENTER. Objeví se vstupní obrazovka, kde jsme žádáni zadat jméno souboru, který chceme editovat.

Ukončení práce v T602 - provádí se stisknutím klávesy F10 a najetím v menu na volbu Konec. Není-li editovaný soubor uložen, následuje dotaz o uložení a po vykonání se editor vypne a na obrazovce se objeví prompt DOSu. Dále je možné ukončení provést zkratkou ALT+K.