Šrafování

Šrafování je vyplňování oblasti specifikovaným vzorkem. AutoCAD je dodáván s knihovnou standartních šrafovacích vzorů v knihovně acad.pat. Šrafovat můžeme jedním z těchto standartních vzorů, zákaznickým vzorem se svého souboru nebo jednoduchým vzorkem definovaným přímo za chodu šrafovacího příkazu.

Šrafovací vzory:

Každý šrafovací vzor je složen z jedné nebo více šrafovacích čar, se specifikovaným úhlem a mezerou. Šrafovací čáry mohou být plné nebo rozdělené na tečky a čárky. Je-li to nutné, vzorek je opakován, aby přesně vyplnil oblast, která má být vyšrafována. Šrafování vytváří entity-úsečky pro zvolený vzorek a připojuje je k výkresu. Protože vzorek může obsahovat mnoho čar, AutoCAD normálně seskupuje tyto čáry do interně generovaného bloku. Jestliže jsme vyšrafovali nějakou oblast a rozhodli se, že se nám šrafování nelíbí, můžeme u příkazu VYMAŽ ukázat na kteroukoliv čáru tohoto bloku a celé šrafování bude vymazáno.

Ačkoliv šrafovací čáry mohou být rozloženy na segmenty teček-čárek, tyto tečko-čárkované čáry nejsou "typy čar" v obvyklém smyslu AutoCADu, každý segment tečky-čárky šrafovací čáry je samostatnou entitou. Šrafování by obvykle mělo být prováděno typem čáry "CONTINOUS".

Definice hranic:

Šrafování pracuje v oblastech výkresu omezených hranicemi tvořenými entitami úseček, oblouků, kružnic a linií. Když chceme šrafovat nějakou oblast, musíme zvolit entity, které definují hranice pomocí normálního mechanismu volby objektu. Entity tvořící hranice šrafování by se měly protínat ve svých koncových bodech, přesahy mohou vytvořit nesprávné šrafování. Jestliže výkres vyžaduje přesahující čáru, musí být vytvořena ze dvou segmentů. Potom může být do volby hraničních entit zahrnuta vhodná část. Jestliže část hranice šrafování tvoří segmenty tlusté linie, AutoCAD používá jako hranice osy segmentu, přičemž ignoruje tlouš?ku segmentu. Šrafování uzavřené oblasti může být ovlivněno přítomností jiných entit uvnitř hranice. Proces šrafování však ví pouze o entitách, které byly označeny pomocí mechanismu volby objektu, volba pomocí okna zaručuje, že celá vnitřní struktura je viděna správně.

Způsoby šrafování:

Je-li prostor uvnitř hranice prázdný (nebo jestliže žádný z vnitřních objektů nebyl zvolen), je tato oblast jednoduše vyplněna zvoleným vzorkem. Jestliže cokoliv uvnitř hranice bylo zahrnuto ve volbě entit, výsledek záleží na stylu šrafování. Jsou použitelné tři styly: normální, vnější a ignoruj.

Normální režim šrafuje směrem dovnitř hranice tak, že začne u hranice oblasti, u každého konce každé šrafovací čáry. Jestliže tato narazí na vnitřní průsečík, šrafování se vypne, dokud se nenarazí na další průsečík. Potom je oblast oddělená od vnější hranice lichým počtem průsečíků vyšrafována, zatímco oblasti oddělené sudým počtem průsečíků vyšrafována není.

Vnější styl také šrafuje směrem dovnitř od hranic oblasti, ale vypíná šrafování, jestliže narazí na vnitřní průsečík a už jej opět nezapne. Protože tento proces začíná od obou konců každé šrafovací čáry, účinek je takový, že je vyšrafována pouze vnější úroveň struktury a celá vnitřní struktura je ponechána prázdná.

Ignorování vyšrafuje celou vnitřní strukturu. Stejného účinku může být dosaženo, když nezvolíme žádné vnitřní objekty.

Příkaz ŠRAFY:

Tímto příkazem se provádí šrafování. Po zadání je zobrazena volba:

Vzorek (? nebo jméno/U, styl):. Jestliže chceme používat jeden ze standartních vzorků z knihovny vzorků acad.pat, zadáme jméno vzorku. Jestliže vzorek, který požadujeme není v souboru acad.pat, AutoCAD jej hledá v souboru se stejným jménem jako je jméno vzoru a s příponou pat (zadáme-li jméno vzorku i s příponou, hledá se přímo tento soubor). Jestliže odpovíme otazníkem, bude vypsán seznam vzorků v knihovně acad.pat, jestliže odpovíme U, bude nám umožněno definovat jednoduchý vzorek za chodu, AutoCAD pak vypíše výzvu na zjištění úhlu šrafovacích čar, mezery mezi čarami a dotaz "Dvakrát šrafovaná oblast" - v případě souhlasu se nakreslí druhé čáry pod úhlem 90 stupňů k původním čarám. Za čárku ke šrafovacímu vzoru zadáme styl šrafování pomocí písmene (n,v,i - viz způsoby šrafování). Chceme-li aby se jednotlivé šrafovací čáry uložily jednotlivě, a ne do bloku, předřadíme jméno vzoru hvězdičku.

Zadáme-li vzor ze souboru, jsou vypsány další dvě výzvy: Měřítko vzorku a úhel vzorku - tak můžeme vzorek zvětšit nebo zmenšit a pootočit jej s ohledem na osy. Můžeme odpovědět i ukázáním na velikost a úhel ve výkrese.

Po zvolení předešlých hodnot AutoCAD vypíše výzvu: Zvolte objekty:. Objekty zvolíme jednou ze standartních metod. Zvláště vhodné je zvolení pomocí okna - zvolíme tak i případné objekty uvnitř hranice. Po zadání objektů začne šrafování. Jsou-li hranice nebo vnitřní struktura složité, může šrafování trvat dlouho. Proces šrafování pak můžeme přerušit stlačením CRTL-C. Vzorek vygenerovaný do tohoto okamžiku, je připojen k výkresu.

Jestliže ihned opakujeme příkaz ŠRAFY (stlačením mezerníku nebo odklepnutím na výzvu Příkaz:), AutoCAD předpokládá, že chceme vyšrafovat další oblast stejným vzorkem, stylem, měřítkem a úhlem. Tím jsou přeskočeny tyto výzvy a pokračuje se přímo výzvou Vyberte objekty:.