Pracovní prostředí

Tabulkový procesor (spreadsheet) umožňuje zapisovat čísla a krátké texty do tabulek a pak tyto zapsané údaje zpracovat podle výrazů (vzorců), které do tabulek rovněž vložil uživatel. Tabulkové procesory zajiš?ují, že potřebné výsledky jsou vypočteny rychle a současně bezchybně.

S tabulkami lze zacházet jako s texty, lze kopírovat údaje v rámci jedné tabulky i z jedné tabulky do druhé. Lze části tabulek rušit nebo přemís?ovat jinam. Vyplnění tabulky lze překopírovat bez přepisování do textového editoru a zpracovat spolu s ostatním textem jako součást obchodní zprávy, zdravotnického hlášení apod.

Mezi známé tabulkové procesory patří např. QuattroPro, Calc602, Excel, SuperCalc, Lotus 1-2-3, Symphony, Framework.

Popis obrazovky

Obrazovka se dá rozdělit do několika částí. V prvním řádku se nachází menu, které se rozvíjí v podmenu. Úplně vpravo na prvním řádku - menu jsou umístěny hodiny systémového času. Ve druhém řádku se nachází nástrojová lišta s tlačítky. Tyto tlačítka se dají používat pouze v případě, že je nainstalována myš. Tyto povely jsou ale přístupné i z menu. Třetí řádek obrazovky je rozdělen na dvě části:

Vlevo se nachází tzv. identifikátor pozice buňky v tabulce - zobrazuje adresu buňky, např. C9. Rovněž může zobrazovat adresu oblasti. Vpravo leží tzv. vstupní pole, které slouží pro vstup údajů z klávesnice do buněk tabulky. Na posledním řádku obrazovky se nacházejí tři tlačítka a dále identifikátor určující stav buňky, na níž je umístěn kurzor. Vlevo od něj se nachází identifikátor přepínání vkládacího a přepisovacího módu.

Podstatnou část obrazovky zabírá samostatná tabulka. Nahoře je ohraničena záhlavím, ve kterém je zobrazen název tabulky. V levé části záhlaví se nachází tzv. zhášecí ikona, která uzavírá práci s tabulkou. V pravé části záhlaví je umístěna tzv. ikona velikosti, jejíž pomocí se přepíná velikost tabulky na pracovní ploše. Zhášecí ikonu, ikonu velikosti a rolovací lišty můžete využít, používáte-li myš.

Dole a vpravo je tabulka ohraničena pozičními identifikátory, někdy též označovanými jako rolovací lišty. Používají se pro pohyb myší po tabulce. Tabulka je rozdělena pomocnými čarami na 256 sloupců a 16.384 sloupců - viditelný je ale jen malý výřez této tabulky.

Použití nápovědy

Nebudete-li si vědět rady, máte možnost téměř kdykoliv během své práce s programem Calc602 vyvolat pomocí klávesy F1 Nápovědu. Zobrazí se okno nápovědy, které překryje část obrazovky.

V takovémto okně se pohybujete pomocí kurzorových šipek - obsah okna roluje. Aktivní položka Nápovědy je začerněna. Pomocí klávesy Tab se přepínáte na další položku nápovědy, na předchozí položku se dostanete pomocí kombinace Shift a Tab.

Pokud máte vybranou položku nápovědy, stisknete klávesu ENTER. Zobrazí se podrobnosti o dané položce i s dalšími položkami - další větvení. Zpět do výběru hlavních témat se dostanete Alt a F1.

Hledáte-li konkrétní problém, stlačte kombinaci kláves Shift a F1, nebo vyberte z menu Help, Rejstřík. Zobrazí se rejstřík nápovědy.

Práce s menu a tlačítky

Z klávesnice lze Calc602 ovládat pomocí menu a podmenu a pomocí zkrácených povelů. Hlavní menu se aktivuje pomocí klávesy F10 - tím se inverzně zobrazí položka menu, která byla naposledy vybrána.

Hlavní menu se skládá z voleb: Soubor, Edit, Vzorce, Styl, Data, Graf, Makra, Nastavení, Okna, Help.

Při první aktivaci menu je to položka Soubor. V hlavním menu se pohybujete pomocí kurzorových kláves vlevo a vpravo. Položku vyberete stlačením klávesy ENTER. Dále se otevře podmenu, ve kterém se pohybujete kurzorovými klávesami nahoru a dolu. Menu můžete také aktivovat přidržením klávesy Alt a stiskem klávesy s písmenem, které je u položky menu podtržené.

Kliknutím myší na jakékoliv menu se položka zobrazí inverzně a ihned se otevře podmenu této položky. Následným kliknutím na položku podmenu, se takto označená položka aktivuje.

Používání tlačítek

Tlačítka se používají ke zrychlení a zefektivnění práce. Dále jsou rozebrány funkce jednotlivých tlačítek: