Práce s texty

Příkaz TEXT

Na výkrese je možné pomocí příkazu TEXT doplnit texty. Textové entity je možné kreslit řadou typu znaků a je možné je roztahovat, zhušťovat, zešikmovat, zrcadlit nebo kreslit ve svislém sloupci použitím tzv. stylu. Každý textový řetězec můžeme otáčet a formátovat tak, aby vyhovoval našim požadavkům. Text může mít libovolnou velikost.

Po zadání příkazu se objeví výzva: Upravit/Písmo/Počáteční bod:.

Zadáme-li přímo počáteční bod, zeptá se nás následně na výšku a pootočení textu a poté vykreslí text tak, že dorazí levý okraj základny na označený bod.

Zadáme-li prázdnou odezvu, přejde AutoCAD přímo na výzvu k zadání textu a umístí jej přímo pod naposledy vytvořený text. Umožňuje tak tvorbu víceřádkových textů.

Zadáme-li "Písmo", bude AutoCAD požadovat nový styl textu a po jeho zadání vypíše znovu úvodní výzvu.

Zadáme-li "Upravit", pak se zobrazí nová výzva: Zarovná/Mezi/Centr/Střed/vpRavo/HL/HC/ HP/SL/SC/SP/DL/DC/DP. Na tuto výzvu odpovíme požadovaným typem upravení, bodem k upravení a nebude-li dále řečeno jinak, tak se nás AutoCAD zeptá na výšku textu, jeho pootočení a nakonec na samotný text. Způsoby upravení:

Zarovná - požaduje dva koncové body a upraví celkovou velikost znaku tak, aby text přesně zapadl mezi tyto dva body. Nevyžaduje zadání výšky ani úhlu textu.

Mezi - podobně jako předchozí, ale používá specifikovanou pevnou výšku a zvětšuje či zmenšuje pouze šířku znaku tak, aby text přesně zapadl mezi označené body. Nevyžaduje zadání úhlu textu.

Centr - požaduje jeden bod a podle něj vystředí základnu.

Střed - podobně jako Center, ale středí text podle zadaného bodu vodorovně i svisle.

vpRavo - požaduje bod a dorazí na něj pravý okraj základny textu.

HL, HC, ... - středí text podle označení písmeny (H-horní, S-střední, D-dolní, L-levý, C-střední, P-pravý). Žádá vždy zadání příslušného středícího bodu.

Zadaná výška specifikuje, jak vysoko nad základnu sahají velká písmena ve vykreslovacích jednotkách. Malá písmena mohou mít kličky, které sahají pod základnu a některé speciální znaky mohou sahat nad velká písmena nebo pod základnu. Výšku textu můžeme AutoCADu ukázat označením jednoho bodu (výškou textu je pak vzdálenost mezi tímto a počátečním bodem).

Úhel pootočení specifikuje orientaci základny vzhledem k počátečnímu bodu. Úhel můžeme AutoCADu ukázat zadáním jednoho bodu (základna povede z počátečního bodu k tomuto bodu), označíme-li bod nalevo od počátečního bodu, bude text vzhůru nohama.

Na výzvu text odpovíme textovým řetězcem, povoleny jsou mezery. V tomto řetězci můžeme uvést i řídící kódy:

%%o - přepnutí režimu nadtrhávání

%%u - přepnutí režimu podtrhávání

%%d - nakreslení symbolu stupně

%%p - nakreslení tolerančního znaménka ±

%%c - nakreslení kótovacího symbolu průměru kružnice

%%% - nakreslí jeden znak procent

%%nnn - nakreslení znaku s dekadickým číslem nnn

Příkaz DTEXT

Použitím příkazu DTEXT (dynamický text) můžeme provádět vše, co bylo popsáno pro příkaz TEXT. Kromě toho tento příkaz umožňuje vidět text na obrazovce hned při zadávání, provádí základní editaci použitím klávesy Backspace a zadává více řádků textu jedním příkazem.

Posloupnost výzev vypisovaným příkazem DTEXT je stejná jako u příkazu TEXT, s vyjímkou toho, že výzva k zadání textu je vypisována opakovaně a je ukončena až prázdnou odezvou. Současně s objevením se výzvy Text: se objeví na výkresu obdélníkový kursor a zadávané znaky jsou hned kresleny na výkres, jsou však kresleny se zarovnáním vlevo a k požadovanému zarovnání však dojde až po ukončení zadávání textu. Příkaz DTEXT můžeme kdykoliv stornovat zadáním CTRL-C - celý zadaný text pak bude vymazán. Během zadávání textu můžeme pohybovat nitkovým křížem nezávisle na obdélníkovém kursoru. Zvolíme-li nějaký bod, příkaz DTEXT ukončí právě zadávaný řádek textu a přesune kurzor do zvoleného bodu. Příkaz umožňuje jednoduchou editaci klávesou Backspace - maže zpětně znaky a to i několik řádek. Zadáme-li řídící kód popsaný u příkazu TEXT (%%), vypíše se tento kód na obrazovku nepřeložený, k jeho překladu dojde až při překreslování písma po ukončení zadávání textu.

 

Textové styly a typy

Textový typ definuje vzorek použitý pro kreslení znaků. Textové entity je možno kreslit pomocí libovolného počtu znakových typů. Několik těchto typů je dodáno od výrobce. Textový typ je vlastně font.

Textový styl se skládá z následujících informací:

Textové styly jsou vytvořeny pomocí příkazu PÍSMO. Když kreslíme textovou entitu (pomocí příkazu TEXT či DTEXT), můžeme specifikovat, který styl se pro ni má použít.

Když začínáme nový výkres, je automaticky vytvořen standartní textový styl. Je používán pro všechny textové položky dokud nevytvoříme jiný textový styl a nezadáme jeho použití. Standardní textový styl má předvolené vlastnosti (ačkoliv ty je možné změnit v prototypovém výkresu):

Jméno stylu STANDART
Typový soubor txt
Výška 0 (není pevná)
Šířkový faktor 1
Úhel zešikmení 0
Pozpátku Ne
Vzhůru nohama Ne
Orientace Vodorovně

Vlastnosti standardního textového stylu můžeme změnit úplně stejně jako vlastnosti každého jiného textového stylu prostřednictvím příkazu PÍSMO. Můžeme dokonce změnit jeho jméno, avšak standartní textový styl nelze vymazat.

Příkaz PÍSMO

Příkaz umožňuje definovat textové styly. Po jeho zadání jsou vypisovány výzvy k zadání informací, ze kterých se textový styl skládá (viz výše). Po zadání všech údajů vypíše AutoCAD zprávu, že nově zadaný styl je nyní aktuálním stylem písma.