Práce s obrazovkou

V AutoCADu je používán textový a grafický režim obrazovky. V textovém jsou na obrazovku vypisovány příkazy a textové výpisy. V grafickém režimu je na obrazovce v horní a pravé části řídící menu, v dolní části 3 řádky pro textový výpis (jako v textovém režimu) a většinu obrazovky zabírá editační grafické pole pro výkres. Přepnutí mezi grafickým a textovým režimem provede v některých případech AutoCAD sám, ale můžeme režimy přepnout manuálně funkční klávesou F1.

Zde popisované příkazy jsou určeny pro práci s grafickým polem na editování výkresů.

Příkaz ZOOM

Příkaz ZOOM pracuje jako objektiv s proměnou ohniskovou vzdáleností. Umožňuje zvětšovat nebo zmenšovat zobrazenou velikost položek, které vidíme, ačkoliv jejich skutečná velikost zůstává konstantní. Příkaz ZOOM obsahuje několik voleb, z nichž každá umožňuje jiný způsob označení zvětšení a části výkresu, která má být zobrazena. Po zadání příkazu ZOOM se vypíše následující výzva: Vše/Střed/Dynamický/Maximálně/Levý/Předchozí/Vmax/Okno/Měřítko (X).

Odpovíme zadáním měřítka nebo jednou z indikovaných voleb.

ZOOM - měřítko: nejjednodušší typ příkazu ZOOM umožňuje zadat měřítko (zvětšení nebo zmenšení) displeje. Měřítko 1 zobrazí celý výkres (celkový záběr). Zadáme-li jiné číslo, zvětšení i zmenšení je počítáno relativně k celkovému záběru. Zadáme-li číslo následované "X", měřítko je počítáno relativně k běžnému pohledu. Pro měřítko je možné používat pouze kladné hodnoty.

ZOOM - Vše: tento příkaz změní displej tak, že uvidíme všechno co je na výkrese na obrazovce. Jestliže výkres přesahuje meze výkresu, displej se rozšíří i za tyto meze, aby byly všechny entity, které jsou na výkrese, zcela zobrazeny. Příležitostně se musí regenerovat výkres dvakrát. Když se toto provádí, je o tom vypsána zpráva.

ZOOM - Střed: tento příkaz umožňuje specifikovat umístění zobrazovacího okna zadáním středu nového zobrazení. Dále můžeme určit výšku okna v kreslících jednotkách

ZOOM - Dynamicky: tato volba zobrazí generovanou část výkresu spolu s pohledovým obdélníkem, reprezentujícím grafickou obrazovku. Tento obdélník je potom možno zvětšovat nebo zmenšovat a interaktivním režimem ho přemisťovat po výkrese. Pro označení kreslícího rozsahu je nakreslen bílý obdélník, který obsahuje buď meze výkresu nebo oblast právě obsazenou výkresem.

Pro indikaci pohledu při volně ZOOM Dynamický je nakreslen zvýrazněný (obvykle tečkovaný) zelený obdélník. Čtyři červené rohy indikují část obrazovky, kterou AutoCAD vytvořil a která může být velmi rychle ukázána. Pohledový obdélník, který zpočátku stejnou velikost jako zelené okno, je možno přemísťovat pomocí ovládacího zařízení. "X" vykreslené ve středu pohledového obdélníku indikuje jeho panorámování výkresem. Stlačíme-li volící klávesu, "X" je nahrazeno šipkou ukazující na pravý okraj obdélníku. Tím je indikován režim ZOOM a je možno měnit velikost pohledového obdélníku. Po stlačení ENTER se provedou příslušné operace ZOOM a PP.

ZOOM - Maximálně: tento rozsah používá pouze běžný rozsah výkresu, nepoužívá jeho meze a výsledkem je největší možné zobrazení všech objektů.

ZOOM - Levý: Specifikujeme levý dolní roh zobrazovacího okna a zvětšení nebo výšku pohledu.

ZOOM - Předchozí: tento příkaz je vhodný tehdy, když potřebujeme určitou oblast výkresu a pak se vrátit zpět do předešlého pohledu. AutoCAD totiž ukládá předešlý pohled do zásobníku a tímto příkazem jej lze vyvolat.

ZOOM - Okno: tento příkaz umožňuje specifikovat oblast, kterou chceme vidět, zadáním dvou protilehlých rohů obdélníkového okna. Střed tohoto okna se stává novým středem displeje a vybraná oblast je zvětšena/zmenšena tak, aby zcela vyplnila displej. Velikost okna je možno zadat dynamicky nebo souřadnicemi.

Příkaz PP

Tento příkaz umožňuje pozorovat různé části výkresu bez změny zvětšení. Dochází zde k posunutí pohledu. Po zadání příkazu musíme zadat posunutí, a to např. dvěma body (první bod posunutí a druhý bod posunutí).

Příkaz POHLED

Tento příkaz je vhodný v případě, když chceme rychle přepínat z jedné části výkresu do druhé. Příkaz provádí přepínání mezi různými nadefinovanými pohledy (a jejich definování).

Po zadání je nám nabídnuta volba, chceme-li odstranit záběr, obnovit záběr, uložit záběr, uložit záběr oknem nebo výpis seznamu záběrů. Možné odpovědi jsou tyto:

? - bude vypsán seznam pojmenovaných záběrů pro tento výkres včetně jejich středu a zvětšení.

T - tato volba odstraní záběr ze seznamu uložených záběrů.

B - záběr,jehož jméno poté zadáme, nahradí současné zobrazení na obrazovce (musí existovat).

U - běžnému zobrazení na obrazovce je přiřazeno jméno, které zadáme a toto zobrazení je uloženo pro pozdější vyvolání. Pojmenované záběry jsou ukládány do souboru výkresu.

O - tato volba také ukládá pojmenované záběry, ale umožňuje definovat záběr oknem.

Příkaz PŘEKR

Tento příkaz vyčistí aktuální výřez odstraněním značek bodů, apod. Překreslování lze předčasně ukončit stiskem CTRL-C.

Příkaz PŘEKRV

Totéž jako příkaz PŘEKR, ale pro všechny aktivní výřezy.

Příkaz REGEN

Tímto příkazem se obnoví celý výkres a překreslí se obrazovka. Provedení tohoto příkazu trvá déle než provedení příkazu PŘEKRV.