Práce s nástroji

Krok

Zadávané body mohou být tzv. uzamčeny připojením na imaginární pravoúhlou mřížku mechanismem příkazu KROK. Je-li režim KROK zapnut, je nitkový kříž a všechny vložené souřadnice uzamčeny na nejbližší bod mřížky. Mřížka pro uzamykání není viditelná. Po zadání příkazu KROK je vypsána volba: Velikost kroku nebo Ano/Ne/Různý/oToč/Styl. Zapíšeme-li číselnou hodnotu, režim krok bude zapnut a zadaná hodnota bude určovat rozlišení mřížky. Volba Ano způsobí zapnutí režimu krok s využitím rozlišení, pootočení a druhu předešlé použité mřížky. Volba Ne vypíná režim krok. Volba Různý umožňuje určit odlišné rozteče v osách x a y. Volba oToč otáčí uzamykací mřížku, možné pootočení je -90o až +90o. Volba Styl umožňuje změnit formát nebo typ uzamykací mřížky (standartní nebo izometrická).

Klávesa F9 umožňuje zapnout nebo vypnout režim krok i během činnosti jiného příkazu.

Rastr

Příkaz RASTR zobrazí referenční mřížku bodů s libovolnou roztečí. Tato mřížka není součástí výkresu a není nikdy vykreslována. Po zadání se objeví volba: Rozteč rastru (X), nebo Ano/Ne/ Krok/Různý:. Vhodné je nastavit rozteč mřížky na stejnou hodnotu jako je rozlišení režimu krok nebo v jeho násobcích. Volba Krok umožňuje automatickou změnu rozlišení rastru podle rozlišení kroku (změní-li se krok, změní se automaticky rozteč rastru). Ostatní volby jsou stejné jako u příkazu KROK. Je-li nastavena příliš hustá mřížka, AutoCAD ji nekreslí a vypíše o tom hlášení. Mřížka se vykresluji vždy pouze mezi zadanými mezemi výkresu.

Klávesa F7 umožňuje zapnout nebo vypnout rastr i během činnosti jiného příkazu.

Příkaz ORTO

Tento příkaz zajišťuje, aby úsečky a trasy kreslené pomocí ovládacího zařízení byly vzhledem k běžné uzamykací mřížce kolmé (např. při kolmé mřížce lze kreslit pouze vodorovné nebo svislé úsečky). Klávesa F8 umožňuje zapnout nebo vypnout orto i během činnosti jiného příkazu.

Uchopování

Tato funkce umožňuje odvolávat se na body vztahující se na objekty, které již na výkrese existují. Tato možnost doplňuje základní režim krok. Je-li zapnut režim uchopování, pak je vždy použit při zadávání bodu na výkrese (k nitkovému kříži je připojen symbol terčíku pro určení oblasti, ve které se bude vyhledávat. Režim uzamykání objektů rozeznává pouze entity viditelné na výkrese.

Režim uchopování se nastavuje příkazem UCHOP. Můžeme zadat více režimů (oddělených čárkou). Pro režim uchopování jsou k dispozici následující režimy:

STŘed - uzamyká na střed oblouku nebo kružnice.

KONcový - uzamyká na nejbližší koncový bod úsečky nebo oblouku.

REFerenční - uzamyká na referenční bod bloku, tvaru nebo textu.

PRŮsečík - uzamyká na průsečík dvou úseček, úsečky a oblouku nebo kružnice, nebo dvou kružnic či oblouků. Tento režim může být použit také na uzamykání na rohy tras a plných ploch. Tímto režimem nejsou viděny průsečíky s oblouky neb kružnicemi, které jsou částmi bloku, ačkoliv průsečíky úseček v blocích pracují normálně. U tohoto režimu uzamykání objektu musí oba objekty procházet terčíkem na obrazovce.

POLovina - uzamyká na střední bod úsečky nebo oblouku.

NEJbližší - uzamyká na bod úsečky, oblouku nebo kružnice, který je nejblíže poloze nitkového kříže nebo uzamyká na bodovou entitu která je nejblíže poloze nitkového kříže. Tímto režimem nejsou viděny oblouky a kružnice, které jsou částmi bloku.

BOD - uzamyká na bodovou entitu. Body mohou být umístěny překrytím spojů v definici bloku a tak fungují jako "uzamykací uzly" poté, co je blok uložen.

NIC - ruší uzamykací režim.

KOLmo - uzamyká k bodu na úsečce, kružnici nebo oblouku, který tvoří normálu z tohoto objektu do posledního bodu. Kružnice nebo oblouk, používaný v tomto režimu nesmí být součástí bloku.

KVAdrant - uzamyká k nejbližšímu bodu kvadrantu oblouku nebo kružnice. Jsou to body na kružnici nebo oblouku pod úhlem 0, 90, 180 a 270 stupňů (mohou být zvoleny pouze viditelné kvadranty oblouku).

RYChle - uzamyká na nejrychleji nalezený bod (ne nejbližší).

TANgens - uzamyká na bod kružnice nebo oblouku, který když je spojen s posledním bodem, tvoří tečnu k objektu. Kružnice neb oblouk používaný v tomto režimu nesmí být částí bloku.

Příkaz KURZOR

Pomocí tohoto příkazu můžeme měnit velikost terčíku pro určení oblasti k uzamykání. Po zadání jsme dotázáni na velikost terčíku. Čím je zadané číslo větší, tím je větší velikost terčíku. AutoCAD si zapamatuje poslední nastavení používá ho pro všechny následující editace, dokud ho nezměníme. Počáteční výška terčíku je určena prototypovým výkresem.