Práce s bloky a okny

Práce s bloky - po hrubém napsání textu jej nejprve prohlédneme a opravíme překlepy. Poté se budeme snažit provést větší úpravy v textu - například část textu přesunout, překopírovat či naopak smazat, zvýraznit některá slova či věty pomocí jiného typu písma, u některých odstavců změnit řádkování. Všemi těmito operacemi, které provádíme s již napsaným textem, se právě liší počítač od psacího stroje, neboť psací strojem nelze v textu již činit změny. Editor disponuje za tímto účelem celým jedním menu, které je pojmenováno blok.

Blok obsahuje tyto volby:

Pro jakoukoliv výše zmíněnou operaci musíme předem počítači zadat, pro jakou část textu (blok) chceme příslušnou operaci provést. Kurzorem najedeme na začátek bloku a aktivujeme menu Blok(Začátek, případně v režimu editování stiskneme klávesu F7 (CTRL+KB). Po té najedeme na konec bloku a aktivujeme menu blok/koeC nebo stiskneme klávesu F8 (CTRL+KK). Na monitoru se námi určená část textu zvýrazní (inverzní zobrazení) a nám již nic nebrání v provedení vybrané operace s tímto blokem. Chceme-li např. vybranou část textu zvýraznit, vybereme si menu Blok/píSmo/5.vysoké. ¨

Operace s blokem - v menu blok vidíme, jaké operace se dají s blokem provádět. Mezi nejpoužívanější operace patří změna písma, změna řádkování, kopírování přesouvání a mazání. V jednotlivých menu si vždy vybereme příslušnou položku a potvrdíme ji klávesou ENTER. Operace se bezprostředně provede.

Volba menu Začátek zajistí označení začátku bloku,

koneC označí konec bloku,

Smo máme možnost si vybraz z několika druhů písma:

  1. standardní
  2. tučné
  3. kurzíva
  4. široké
  5. vysoké
  6. velké
  7. podtržené.

Řádkování umožňuje změnit šířku řádku, volba je:

  1. jedna
  2. jedna a půl
  3. dvě,

Sloupcové bloky - vedle řádkových bloků můžeme používat i sloupcové bloky. Přepnutí do režimu sloupcových bloků provedeme pomocí menu Dokument/Formát/Sloupcové bloky nebo stiskem kláves CTRL+KN. U tohoto bloku označujeme jako začátek levý horní roh a jako konec pravý spodní roh. Takto označený obdélník se zvýrazní a my můžeme s tímto blokem provádět stejné operace jako s řádkovým blokem. Navíc máme možnost v sloupcovém bloku seřadit jeho obsah vzestupně či sestupně podle abecedy volbou menu Blok/sEtřídění nebo text v bloku zarovnat k pravému či levému okraji volbou Blok/zArovnání.

 

Práce s okny

Okna v T602 umožňuje otevřít dva soubory najednou a provádět v nich přesuny.

Okna se aktivují volbou F10 a z menu Okna, to obsahuje volby: