Obslužné příkazy

Obslužné příkazy řídí základní funkce AutoCADu nebo poskytují základní služby.

Příkaz RADA

Příkaz RADA (nebo "?") je možno použít pro získání seznamu příkazů AutoCADu. Seznam obsahuje též různé formáty zadávání bodů. Potřebujeme-li rychlý kurs o formátu nebo volitelných funkcích, které jsou k dispozici pro specifický příkaz, můžeme také použít tento příkaz. Syntaxe příkazu je: RADA (nebo ?). Poté je vypsán dotaz "Jméno příkazu (RETURN pro seznam):". Chceme-li seznam příkazů, stiskneme na tento dotaz enter nebo mezerník. Pro podrobné informace o daném příkazu odpovíme jménem žádaného příkazu. Pomocné informace během provádění příkazu AutoCADu můžeme dostat po zadání 'RADA nebo '? (úvodní apostrof je povinný) na libovolnou výzvu, která nepožaduje textový řetězec. Zobrazí se informace o běžném příkazu a poté pokračuje běžný příkaz.

Výstup z grafického editoru

Když vytváříme nový výkres nebo editujeme dříve vytvořený výkres, používáme editor výkresu AutoCADu. Když editaci výkresu ukončíme, musíme z editoru vystoupit do hlavního menu. Tím je zaručeno, že změny budou řádně uloženy na disk. Můžeme ovšem chtít, aby se výkres neuložil a proto jsou k dispozici i prostředky pro pominutí provedených změn.

Příkaz KONEC provede návrat do hlavního menu a aktualizaci souboru výkresu. Starou kopii ponechá na disk se změněným jménem na *.bak.

Příkaz VEN provádí návrat do hlavního menu bez aktualizace výkresu. Protože při nechtěném zadání by mohl způsobit ztrátu provedené práce, AutoCAD se po zadání tohoto příkazu zeptá: Chcete opravdu odložit (nebo zrušit?) všechny změny ve výkrese?. Jako souhlas nutno zadat ANO nebo A.

Příkaz ULOŽ

Příkaz provede stejnou akci jako příkaz KONEC, ale zůstává v prostředí výkresového editoru. Jeho syntaxe je ULOŽ jméno_výkresu. Předvoleným výstupním souborem je soubor běžného výkresu, můžeme však použít i jiné jméno souboru. Použijeme-li předvolený výstupní soubor, provede se cyklická záměna souboru na *.bak při každém použití příkazu ULOŽ. Určíme-li jiné jméno výstupního souboru, a tento soubor již existuje, dotáže se AutoCAD, zda-li ho chceme nahradit (přepsat).

Příkaz STAV

Existuje celá řada předvolených hodnot, režimů a mezí, které AutoCAD používá. Příkaz STAV vypíše zprávu o běžných hodnotách mnoha z nich (meze, běžná vrstva, barva, typ čáry, volná pamě?, volný disk, atd.). Všechny souřadnice a vzdálenosti jsou zobrazeny ve formátu specifikovaném posledním příkazem JEDNOTKY.

Příkaz MEZE

Použitím příkazu MEZE můžeme označit vykreslovací meze běžného výkresu a řídit jejich kontrolu. Meze pro vykreslování provádějí tři funkce:

Po zadání příkazu se objeví dialog: zap./vyp./<levý dolní roh>. Na tuto výzvu můžeme odpovědět zapnutím vypnutím nebo napsáním souřadnice levého dolního rohu (nemusí být nulová). Zadáme-li souřadnici, jsme vyzváni k zadání pravého horního rohu. Při zadávání souřadnic je nám nabídnuta předchozí hodnota.

Příkaz JEDNOTKY

Příkaz slouží pro nastavení způsobu zadávání jednotek. Po jeho zadání jsme dotázáni na systém jednotek s následujícími možnostmi : Vědecké, desetinné, inženýrské a stavbařské. Inženýrský a stavbařský formát používá stopy a palce, vědecký formát používá zobrazení s desítkovým exponentem. Po zadání se AutoCAD dotáže na přesnost. Ve stavbařském formátu se ptá na jmenovat nejmenšího zlomku pro zobrazení (1,2,4, 8,16,32,64), v ostatní formátech se ptá na počet číslic vpravo od desetinné tečky (0 až 8). Poté jsme dotázáni na systém úhlových měr, nabízeny jsou nám možnosti: desetinné stupně, Stupně/ minuty/vteřiny, Grady, Radiány, Zeměměřičské jednotky.

Příkaz MENU

AutoCAD nám umožňuje, abychom používali AutoCAD téměř bez tréninku pomocí nadefinovaných uživatelských menu. AutoCAD se distribuuje se standardním souborem acad.mnu. Toto menu můžeme modifikovat, nebo můžeme vytvářet nová menu. Příkaz MENU dává AutoCADu pokyn, aby nahrál nové menu z diskového souboru. Proto jsme po zadání příkazu dotázání na jméno souboru, to by nemělo obsahovat příponu. AutoCAD hledá nejdříve soubor kompilovaného menu .mnx, není-li žádný nalezen, nebo je-li odpovídající zdrojový soubor .mnu novější, natáhne se .mnu ,zkompiluje se a uloží na disk ve zkompilovaném tvaru. Chceme-li editovat stávající menu, zadáme na dotaz na soubor prázdnou odezvu. Chceme-li funkci MENU vyřadit z činnosti (např. pro vyčištění obrazovkového menu), zadáme jako odpověď tečku.

Příkaz SOUBORY

Příkaz SOUBORY umožňuje vypisovat, vyřazovat, přejmenovávat a kopírovat soubory. Jeho zadání vyvolá utilitu AutoCADu, která vypíše následující menu:

Menu utilit pro soubory

  1. Opuštění menu utilit pro soubory
  2. Výpis souborů výkresu
  3. Výpis uživatelsky specifikovaných souborů
  4. Mazání souborů (nebo vyřazování?)
  5. Přejmenování souborů
  6. Kopírování souborů
  7. Zadejte volbu (0 až 5) <0>:

Výpis souborů výkresu - volba prohledává a vypisuje jména souborů výkresu AutoCADu (*.dwg). AutoCAD se před prohledáváním zeptá na disk nebo adresář k prohledávání, nezadáme-li nic, prohledá se aktuální adresář. Na konci výpisu seznamu souborů vypíše AutoCAD celkový počet souborů a výzvu k stlačení RETURN, po stlačení se zobrazí znovu menu utilit pro soubory.

Výpis jmen ostatních souborů - volba prohledává specifikovaný disk (a příp. adresář), a vyhledává soubor se zadaným jménem. Proto jsme nejprve dotázáni na specifikaci názvu souboru (můžeme ale použít zástupné znaky). Pro zadání adresáře zadáme v této volbě i cestu.

Mazání souborů - volba umožňuje mazat specifikované soubory. Jsme opět tázáni na jméno souboru. Použijí-li se zástupné znaky, jsme u každého souboru dotázáni, zda-li ho chceme smazat.

Přejmenování souborů - volba umožňuje změnit jméno daného souboru. Nejdřív jsme tázáni na běžné jméno souboru, poté na nové jméno souboru. Volba umožňuje i přesunovat soubory z jednoho adresáře do druhého (ne však mezi disky).

Kopírování souborů - volba umožňuje kopírovat soubory. Nejdřív jsme tázáni na název zdrojového souboru, poté na název cílového souboru. Volba umožňuje i kopírování z jednoho disku na druhý.

 

Manipulování s pojmenovanými objekty

Na některé objekty spojené s výkresem se odvoláváme jménem. Tyto objekty jsou: bloky, vrstvy, typy čar, textové styly a pojmenované záběry. Jméno objektu zadáme obvykle při vytváření objektu, jako např. při příkazech HLADINA Definuj nebo POHLED Ulož. Jména objektů můžeme změnit pomocí příkazu PŘEJMEN, vymazat nepoužité objekty můžeme pomocí příkazu ČISTI.

Příkaz PŘEJMEN - po zadání jsme dotázáni:Blok/Hladina/Typ čáry/Písmo/Uss/PohleD/ Výřez:. Zvolíme si typ objektu, který má být přejmenován. Po zadání jsme dotázáni na staré jméno a poté na nové jméno.

Příkaz ČISTI - po zadání jsme dotázáni: Vymazat nepoužité Bloky/Kótstyly/Hladiny/Typč/ tvaRy/Písma/Vše:. Zvolíme typ objektů, které mají být vymazány. Poté se nás AutoCAD ptá u každého nepoužitého objektu, zda-li ho chceme vymazat.

Poznámky: příkaz ČISTI lze použít pouze tehdy, je-li prvním příkazem zadaným při vstupu do editoru výkresů nebo předcházejí-li mu pouze příkazy ČISTI. Některé standartní typy, které AutoCAD vytváří, nelze smazat; jsou to např. hladina "0", typ čáry "CONTINUOUS" a textový styl "STANDART".