MS DOS

Je jednouživatelský, je schopen používat informace pouze z jednoho vstupního zařízení. Je jednoprogramový, podporuje spuštění a běh pouze jedné úlohy (výjimku tvoří služební programy PRINT). Tvoří hierarchickou strukturu - systém je rozdělen do několika částí, mezi kterými je definováno rozhraní, jehož prostřednictvím mezi sebou jednotlivé části komunikují.

 

Struktura operačního systému MS DOS a jeho komponenty

 Obsluha technických prostředků má tři komponenty:

 

Zavaděč systému

 Je umístěn v prvním sektoru pevného disku, po načtení zkontroluje, zda jsou na disku soubory IO.SYS a MSDOS.SYS v uvedeném pořadí. Pokud soubory nenajde, prohledává ještě další disk, a při nenalezení vydá chybovou zprávu. Jestliže je najde, předá řízení io.sys.

IO.SYS

Je programovým rozšířením modulu BIOS a při práci s operačním systémem je trvale umístěn v paměti RAM. Slouží k provádění tří základních činností:

Tvoří nadstavbu BIOS, zajišťující co nejefektivnější provádění I/O operací.

Slouží k odstranění chyb v BIOSu, změny přímo v BIOSu by se musely provést výměnou obvodů v paměti ROM, proto je možno změnit adresy přerušení tak, aby přerušení místo do BIOS vedlo do IO.SYS.

Slouží pro zajištění obsluhy dalších přídavných zařízení doplněných do sestavy počítače.

 

MSDOS.SYS

Zajišťuje správu systémových prostředků počítače, tj. operační paměti, v/v zařízení a systému ovládání souborů. Při práci s operačním systémem je trvale rezidentní v paměti RAM.

 

COMMAND.COM

Tvoří nejvyšší vrstvu operačního systému a zajišťuje komunikaci uživatele s operačním systémem nebo s jeho vyššími úrovněmi. Operačním systémům je realizován procesorem příkazů uloženým ve formě souborů command.com na systémovém disku. Tento soubor je umístěn za io.sys a msdos.sys. Hlavní činností command.com je čtení příkazů, které vkládáme z klávesnice a jejich provedení. Dále zajišťuje automatické provádění posloupnosti příkazů, uložených do tzv. dávkového souboru (ten má formát textového souboru ASCII). Zvláštním případem příkazového souboru je autoexec.bat.

Práce command.com: vložíme-li do operačního systému příkaz, zkontroluje, zda se jedná o vnitřní příkaz operačního systému a tento sám provede. V druhém případě se jedná o vnější příkaz, command.com jej vyhledá postupně s rozšířením extenzí .com, .exe, .bat.

Najde-li soubor .com nebo .exe, zavede jej do RAM a předá mu řízení počítače.

Najde-li soubor .bat, provede automaticky danou posloupnost příkazů operačního systému. Disk s daným dávkovým souborem musí být během práce k dispozici, neboť command.com z něj čte příkazy postupně.

Command.com lze rozdělit do tří částí:

  1. První část je trvale uložena v paměti RAM, obsahuje rutiny pro obsluhu chyb operačního systému (zobrazení chybových zpráv).
  2. Druhá část se ukládá do paměti pouze dočasně při zavádění operačního systému, označuje se jako inicializační. Zjišťuje, zda na disku, z něhož je systém zaváděn, je umístěn autoexec.bat. Pokud ano, zajistí jeho provedení.
  3. Třetí část je nejrozsáhlejší, obsahuje vlastní standardní procesor příkazů (včetně rutin pro provádění vnitřních příkazů). Rutinu pro zavádění do paměti RAM a provádění vnějších příkazů s rozšířením .com a .exe. Tato část vytváří na obrazovce přihlášení operačního systému. Při opětovném zahájení práce command.com se zjistí, zda je tato třetí část v paměti RAM a pokud není, zavede jej z disku