Kreslící příkazy

Všechny příkazy pro kreslení entit vyžadují specifikaci bodu, který určuje pozici entity.

Příkaz ÚSEČKA

Úsečka je nejzákladnější entitou výkresu. Pro její nakreslení zadáme příkaz ÚSEČKA a určíme koncové body. K zadání těchto bodů jsme vyzváni nejprve výzvou "Z bodu:" a poté výzvami "Do bodu:". Při zadávání posloupnosti na sebe navazujících úseček nabízí tento příkaz po každém určení koncového bodu opět výzvu "Do bodu:". Pro ukončení provádění příkazu úsečka zadáme prázdnou odpověď. Chceme-li vymazat několik předchozích segmentů právě kreslené úsečky, odpovíme na výzvu "Do bodu:" zadáním z (jako zpět), kolikrát zadáme z, tolik segmentů zpětně vymažeme. Tvoří-li posloupnost kreslených úseček uzavřený mnohoúhelník, lze použít odpovědi u (jako uzavři) - po zadání místo cílového bodu se začátek prvního segmentu spojí s koncem posledního. Chceme-li navázat na konec naposledy kreslené úsečky nebo oblouku (např. pro konstrukci tečen), můžeme na výzvu "Z bodu:" odpovědět mezerníkem nebo přímo stiskem klávesy enter.

Příkaz BOD

Pro umístění bodu do výkresu zadáme příkaz BOD a jeho pozici. Vzhled vykresleného bodu řídí systémové poměné PDMODE a PDSIZE. Proměnná PDMODE může nabývat hodnot 0 až 4 takto:

0=vykreslení tečky (.) - předvolená hodnota

1=nevykreslí se nic

2=vykreslí se svislý křížek (+)

3=vykreslí se šikmý křížek (x)

4=vykreslí se svislá úsečka z bodu nahoru ( | ).

Ke každé z těchto hodnot můžeme přičíst 32,64 nebo 96, abychom získali tvar který bude nakreslen kolem bodu:

32=kruh kolem bodu

64=čtverec kolem bodu

96=čtverec a kruh kolem bodu.

PDSIZE je reálná proměnná, která řídí velikost tvaru bodu.

Příkaz KRUŽNICE

Tento příkaz umožňuje nakreslit kružnici 5 způsoby - o způsobu rozhoduje způsob odpovědí na výzvy:

Střed a poloměr (předvolená hodnota): na první výzvu odpovíme zadáním středového bodu a na druhou zadáním poloměru.

Střed a průměr - na první výzvu odpovíme zadáním středového bodu a na druhou zadáním D, poté jsme tázáni na průměr.

Zadání třemi body - na první výzvu odpovíme 3b, a na další výzvy zadáním bodů.

Zadání dvěma body - na první výzvu odpovíme 2b, a na další výzvy zadáním bodů.

Zadání dvěmi tečnami a poloměrem - na první výzvu odpovíme zadáním ttr. Další výzva se nás ptá na zadání tangenty - ukážeme na první tečnu, druhá výzva na duhou tangentu - ukážeme na druhou tečnu a třetí výzva se ptá na poměr. Není-li možno kružnici nakreslit (tečny jsou rovnoběžné a nejsou ve vzdálenosti 2R), vypíše o tom AutoCAD zprávu.

Příkaz OBLOUK

Kruhové oblouky jsou částmi kružnic. Existuje 11 metod jejich zadání:

 1. tři body oblouku.
 2. počáteční bod, středový bod, koncový bod (PSK).
 3. počáteční bod, středový bod, středový úhel (PSÚ).
 4. počáteční bod, středový bod, délka tětivy (PSD).
 5. počáteční bod, koncový bod, poloměr (PKR).
 6. počáteční bod, koncový bod, středový úhel (PKÚ).
 7. počáteční bod, koncový bod, počáteční směr (PKV).
 8. středový bod, počáteční bod, koncový bod (SPK).
 9. středový bod, počáteční bod, středový úhel (SPÚ).
 10. středový bod, počáteční bod, délka tětivy (SPD).
 11. pokračování předchozí úsečky nebo oblouku.

Metoda se volí podobně jako u kružnice nebo je ji možno zvolit z menu na pravé straně obrazovky. Oblouk se obvykle kreslí proti směru hodinových ručiček.

Příkaz STOPA

Tento příkaz slouží k nakreslení čáry určité tlouš?ky. Tuto čáru nazýváme trasa nebo stopa. Po zadání žádá nejprve tlouš?ku trasy, poté počáteční a koncové body (stejně jako příkaz ÚSEČKA). Zadané koncové body leží na středové čáře trasy. Při napojování dalších částí tento příkaz automaticky vypočítává správné sklony pro spojení sousedních segmentů, proto je kreslení každého segmentu zpožděno do zadání dalšího segmentu nebo stisku klávesy enter pro ukončení. Je-li vyplňovací mód vypnutý, nakreslí se pouze obrys trasy.

 

Příkaz KŘIVKA

Příkaz slouží ke kreslení 2D křivky. Po zadání žádá počáteční bod, poté vypíše aktuální tlouš?ku čáry. Tato tlouš?ka bude použita pro všechny části křivky, pokud nezadáme tlouš?ku novou. Nyní můžeme zadávat koncové body segmentů a další specifikace.

Přímkové segmenty (úsečky) - příkaz na počátku očekává, že budeme zadávat přímkové segmenty a vypíše tuto výzvu: "Oblouk/Uzavři/Polotloš?ka/Délka/Zpět/Tlouš?ka/Koncový bod úsečky:". K dispozici je několik voleb, předvolená odezva je zobrazena v hranatých závorkách. Ostatní odezvu na výzvu jsou tyto povely:

Oblouk - přepne do módu oblouku a zobrazí odlišnou výzvu.

Uzavři - vytvoří se uzavřený mnohoúhelník (spojí počátek s koncem).

Délka - nakreslí přímkový segment se zadanou délkou pod stejným úhlem jako segment předchozí.

Zpět - zpětné krokování, odstraní poslední přímkový nebo kruhový segment.

Tlouš?ka - umožňuje určit šířku následující části křivky. Požaduje počáteční a koncovou šířku.

Polotlouš?ka - umožňuje určit polovinu tlouš?ky křivky.

 

Segmenty kruhových oblouků - v tomto módu se zobrazuje výzva "Úhel/Střed/Uzavři/Směr/ Polotlouš?ka/Úsečka/Poloměr/Druhý bod/Zpět/Tlouš?ka/Koncový bod oblouku:". Zdadáme-li bod, je považován za koncový bod oblouku. Volby Tlouš?ka, Polotlouš?ka a Zpět jsou stejné jako v módu kreslení úseček. Další možnosti jsou tyto:

Střed - po zadání středu vypíše AutoCAD žádost o úhel nebo délku nebo koncový bod.

Úhel - umožňuje určit úhel pro oblouk, AutoCAD napíše výzvu na zadání sevřeného úhlu, oblouk se vykreslí proti směru hodinových úseček, pro oblouk ve směru hod. úseček zadáme zápornou hodnotu úhlu. Po zadání úhlu následuje výzva k zadání Středu nebo poloměru nebo koncového bodu.

Uzavři - uzavře podobně jako v módu úseček, ale obloukovým segmentem.

Směr - pro určení explicitního výchozího směru pro oblouk. Po zadání vypíše AutoCAD výzvu k zadání směru výchozího bodu a poté k zadání koncového bodu.

Úsečka - tato volba přepíná do módu kreslení úseček.

Poloměr - umožňuje určit poloměr. Po výzvě k zadání poloměru následuje výzva k zadání koncového bodu nebo úhlu.

Druhý bod - umožňuje zadat druhý a třetí bod oblouku, který je zadán třemi body.

Příkaz POLYGON

Slouží ke kreslení pravidelných mnohoúhelníků o 3 až 1024 stranách. Velikost může být dána délkou strany nebo poloměrem kružnice vepsané či opsané. Na výzvu po zadání můžeme odpovědět bodem (je považován za střed mnohoúhelníku) nebo s (jako strana). Po zadání s je požadováno zadání prvního a druhého koncového bodu strany. Zadáme-li na základní výzvu střed, následuje výzva s přepínačem který určuje, jestli zadáme kružnici vepsanou nebo opsanou. Poté následuje výzva k zadání poměru kružnice.

Příkaz PRSTEN

Slouží ke kreslení vyplněných kruhů a mezikruží. Po zadání je vypsána výzva k zadání vnitřního průměru (může být nulový - vznikne celý kruh). Poté k zadání vnějšího průměru (nesmí být nulový). Po zadání průměrů následuje výzva k zadání středu prstenu. Tyto výzvy jsou opakovány až do zadání prázdné odpovědi (tj. je možno při jednom zadání příkazu PRSTEN nakreslit více entit).

Příkaz TEXT a DTEXT

Slouží ke kreslení textu do výkresu. Bližší viz maturitní otázka č.7 (Práce s texty).