Funkce

Funkce jsou předem nadefinované vzorce (popřípadě definované uživatelem - viz. vzorce), které se volají s argumentem. Při vkládání funkce musíme (stejně jako u vzorce) nejprve napsat "=" a pak zvolit VZORCE/VLOŽIT FUNKCI (SHIFT+F3), popřípadě VZORCE/VLOŽIT JMÉNO (F3). Nyní musíme vyplnit argumenty funkce a po jejich vyplnění stisknout ENTER.

Příklad:

ABS(x)...ABS() je funkce a x je její argument

Funkcí je více druhů. Mezi základní patří matematické, statistické, textové a logické.


Matematické funkce

Matematické funkce provádějí numerické výpočty s číselnými argumenty a vracejí číselnou hodnotu. Většina matematických funkcí má jeden argument a tento argument musí být numerický výraz. Patří sem:

ABS(x)...absolutní hodnota

INT(x)...zaokrouhlení směrem dolů na celé číslo

TRUNC(x)...odřízne desetinnou část

SQRT(x)...odmocnina

EXP(x)...eX

LN(x)...přirozený logaritmus

LOG(x,/n/)...lognx (n je nepovinný)

PI...p

SIN(x)...sinus x je v radiánech

COS(x)...kosinus x je v radiánech

TAN(x)...tagenta x je v radiánech

DEGREES(x)...převede radiány na stupně

RADIANS(x)...převede stupně na radiány

Např.:

LOG(100)

LN(A1)

EXP(20*A2)

ABS(INT(3*B4))


Statistické funkce

Statistické funkce provádějí statistické výpočty nad seznamem číselných argumentů a vracejí číselnou hodnotu. Všechny statistické funkce mohou mít jeden nebo více argumentů. Každý argument může být numerický výraz nebo odkaz na oblast obsahující čísla. Pokud zadaná oblast obsahuje jiná data než čísla, pak se tyto buňky neberou při výpočtu v úvahu. Patří sem například:

AVG(seznam)...aritmetický průměr z hodnot neprázdných buněk        seznamu

COUNT(seznam)...zjistí počet neprázdných buněk v seznamu

MAX(seznam), MIN(seznam)...zjistí max./min. hodnotu seznamu

SUM(seznam)...součet hodnot v seznamu

Např.:

SUM(A1, A2, A3, A4)

 

Textové funkce

Textové funkce provádějí operace nad texty, to je nad znakovými řetězci. Většina textových funkcí má jeden nebo více argumentů, kterými jsou buď textové výrazy (tj. výrazy, jejichž výsledkem je textový řetězec) nebo numerické výrazy. Většina takových funkcí také vrací numerický řetězec. Pokud má některá funkce jako argument pozici v řetězci, pak se vždy předpokládá, že pozice prvního znaku v řetězci je 1. Patří sem například:

CHAR(n)...vrátí znak, který odpovídá ASCII kódu (Latin2)

CODE(řetězec)...vrátí dekadický kód ASCII prvního znaku řetězce

CLEAN(řetězec)...odstraní z řetězce netisknutelné ASCII znaky

FIND(řetězec1, řetězec2, n)...vrátí pozici řetězce1 v řetězci2 od počáteční pozice n

NUMTOHEX(x)...číslo převede na hexadecimální řetězec

HEXTONUM(řetězec)...převede hexadecimální hodnotu na dekadickou

LEFT(řetězec,n)...vrátí prvních n znaků řetězce zleva

RIGHT(řetězec,n)...vrátí prvních n znaků řetězce zprava

LENGTH(řetězec)...vrátí délku řetězce

LOWER(řetězec)...způsobí převod znaků řetězce na malá písmena

UPPER(řetězec)...převede znaky řetězce na velká písmena včetně českých

PROPER(řetězec)...všechna slova budou začínat velkým písmenem

MID(řetězec, pozice, n)...vrátí n znaků řetězce od pozice

REPT(řetězec, n)...zopakuje n-krát řetězec

REPLACE(řetězec, pozice, n, nový řetězec)...nahradí část řetězce jiným - odstraní n znaků řetězce od pozice a nahradí je novým řetězcem

TRIM(řetězec)...odstraňuje z řetězce nadbytečné mezery

Např.:

LEFT("AHOJ", 2)

RIGHT(A5, 3)

CODE("A")


Logické funkce

Logické funkce vracejí logickou hodnotu (TRUE/FALSE). Logické funkce jsou typu ISXXX(x) a zjišťují, zda argument x je typu XXX. Patří sem:

ISBLANK(výraz)...funkce vrátí TRUE, pokud je výraz prázdná buňka

ISDATETIME(výraz)...TRUE, pokud je výraz typu datum nebo čas

ISERR(výraz)...TRUE, pokud výraz je chybný kód

IFERR(výraz1, výraz2)...jestliže výraz1 je chyba provede se výraz2, jinak se provede výraz1

ISFORMULA(výraz)...TRUE, pokud výraz je logická hodnota

ISLOGICAL(výraz)...TRUE, pokud výraz je logická hodnota

ISNUM(výraz)...TRUE, pokud výraz je číslo

ISTEXT(výraz)...TRUE, pokud výraz je text

Např.:

ISBLANK(A1)

ISNUM(10,5)