Editační příkazy

Příkaz VYMAŽ

Příkaz slouží k vymazání zvolených objektů. Jedna z jeho možných voleb je "Poslední" (můžeme zadat na výzvu k zadání objektů) - vymaže poslední kreslený objekt.

Příkaz OBNOV

Příkaz slouží k obnovení nechtěně vymazaného objektu. Lze obnovit pouze poslední smazaný objekt, jinak musíme použít příkaz ZPĚT.

Příkaz POSUN

Příkaz umožňuje posouvat jednu neb více entit. Po vybrání objektů jsme žádání k vybrání prvního a druhého bodu posunutí. Nezadáme-li druhý bod, bude hodnota zadaná jako první bod považována za posunutí.

Příkaz KOPIE

Příkaz vytváří kopie zvolených objektů. Každá kopie je nezávislá na originálu a je ji možné samostatně editovat. Výzvy jsou stejné jako u příkazu POSUN. Pokud však místo prvního bodu zadáme n (jako násobně), bude opakována výzva ka zadání druhého bodu až do zadání prázdné odpovědi.

Příkaz OTOČ

Příkaz umožňuje otáčet zvolené objekty kolem zadaného bodu. Po zvolení objektu a základního bodu můžeme zadat úhel pootočení neb r (jako reference) - pak jsme žádání k zadaní současného úhlu natočení a nového úhlu.

Příkaz MĚŘÍTKO

Příkaz umožňuje změnit velikost zvolených objektů. Poslední výzva žádá zadaní měřítka neb referenční délku. Odpověď číslem je brána jako měřítko, odpověď r (jako reference) vyžádá zadání referenční délky a nové délky (referenční délka může být ukázána např. někde na výkrese).

Příkaz ZRCADLI

Příkaz umožňuje vytvářet zrcadlové obrazy zvolených objektů. Zrcadlení probíhá podle osy, kterou zadáváme pomocí dvou bodů. Poslední volba umožňuje zadat, zda-li chceme vymazat původní objekty.

Příkaz PROTÁHNI

Příkaz přemis?uje zvolenou část výkresu se zachováním vazeb na ostatní části výkresu. Při volbě objektu musíme alespoň jednou použít okno neb p-okno. Použijeme okno neb p-okno více než jednou, je platná pouze poslední volba. Úsečky, oblouky a segmenty linií, které procházejí oknem jsou natahovány tak, že se posunou pouze koncové body ležící uvnitř okna. Po zadání zvolených objektů zadáme posunutí pomocí vztažného bodu a nového bodu.

Příkaz POLE

Příkaz umožňuje vytvářet násobné kopie zvolených objektů v obdélníkovém (ortogonálním) neb v kruhovém poli. Po zvolení objektů jsme tázáni na ortogonální neb kruhové pole, další výzvy jsou závislé na typu pole:

Ortogonální pole - AutoCAD se zeptá na počet řádků a sloupců pole, které bude vytvořeno. Po zadání počtu řádků a sloupců se AutoCAD ptá na vzdálenost mezi sloupci a řádky. Pole bude generováno nahoru a doprava od kopírovaného objektu, chceme-li tvořit pole jiným směrem, musíme zadat zápornou hodnotu vzdálenosti mezi sloupci. Na výzvu k zadání vzdálenosti mezi řádky můžeme odpovědět též zadáním dvou protilehlých bodů obdélníka, tím se výzva k zadání rozdílu mezi sloupci vynechá.

Kruhové pole - první výzva AutoCADu žádá zadání středu pole. Poté následují výzvy k zadání počtu položek v poli (včetně originálu), úhel vyplnění pole (v protisměru hodinových ručiček) a úhel mezi položkami v poli - odpovědět můžeme pouze na dvě výzvy (třetí je vždy přebytečná). Poslední výzvá se ptá, zdali se mají objekty při kopírování pootáčet.

Příkaz PŘERUŠ

Příkaz umožňuje mazat část úsečky, trasy, kružnice, oblouku, linie neb rozdělit objekt na dva objekty stejného typu. Po zadání objektu se objeví výzva k zadání druhého bodu. Zadáme-li bod, bude jako první bod použit bod užitý k výběru objektu. Naopak zadáme-li, že chceme první bod, objeví se výzvy k zadání prvního a druhého bodu. Chceme-li odřezat jednu část úsečky, oblouku, trasy neb linie, zvolíme druhý bod až za koncem objektu. Chceme-li objekt jenom rozdělit na dvě části bez vymazaní, vložíme stejný bod jako první i druhý. Při přerušování kružnice dojde k vymazání části proti směru hodinových ručiček.

Příkaz OŘEŽ

Příkaz ořezává zvolené objekty podle zvolených ořezávacích hran. Po svém zadání žádá zvolení řezných hran, zvolené hrany po svém zvolení budou zvýrazněny. Po zadání všech řezných hran odpovíme prázdnou odpovědí. Poté zvolíme ořezávané objekty ukázáním na tu část objektu, která má být vymazána. Ořezáváme-li kružnici, musíme zvolit dvě ořezávací hrany.

Příkaz PRODLUŽ

Příkaz se chová vlastně opačně, než příkaz OŘEŽ. Příkaz prodlužuje zvolené objekty až ke zvolené hraně. Nejdřív příkaz žádá zadání hran, kam mají být objekty prodlouženy a poté teprv objekty k prodloužení. Pokud zvolíme některé objekty, které nemohou být prodlouženy (např. úsečka je rovnoběžná se zvolenou hranou).