MS DOS - Příkazy pro práci s adresáři

Po naformátování diskety nebo pevného disku se automaticky vytváří hlavní adresář. Disk může dále uživatel členit do dalších podadresářů. Pro hlavní adresář se na disku vymezí prostor konstantní velikosti, a proto jsou záznamy v hlavním adresáři omezeny počtem. Další adresáře se vytvářejí v datové oblasti disku a nejsou omezeny počtem souborů, ale jen kapacitou disku.

Pro práci s adresáři jsou určeny interní příkazy:

CD přepnutí se do adresáře

MD vytvoření adresáře ( kromě hlavního adresáře )

RD zrušení adresáře ( kromě hlavního adresáře )

DIR provede výpis obsahu adresáře

CD ( CHDIR )

Formát

CD [ [ d: ] cesta

CD [ .. ]

CD \

Příkaz CD se používá ke změně pracovního adresáře. Pokud se definuje disková jednotka, změna se provede na ní. Jinak se změní adresář na pracovní diskové jednotce. V praxi můžeme používat zkratku CD nebo celý název příkazu CHDIR.

Příkaz CD bez parametru zobrazí cestu do právě pracovního adresáře na pracovním disku. Varianta příkazu CD .. přejde z libovolného podadresáře o jednu úroveň blíže k hlavnímu adresáři. Příkaz CD cesta změní aktuální adresář na adresář uvedený v cestě. Často se používá varianta příkazu CD \. která nastaví hlavní adresář na pracovním disku.

Příklady

C>CD A:\DATA <ENTER>
Příkaz nastaví adresář DATA na diskové jednotce A: beze změny pracovní diskové jednotky. Předpokládá se, že adresář DATA je v hlavním adresáři.

C>CD SYSTEM <ENTER>
Příkaz k přepnutí do podadresáře SYSTEM. Předpokládá se, že adresář SYSTEM je v pracovním adresáři.

C>CD \VYUKA\DATA <ENTER>
Příkaz k přepnutí do adresáře DATA, který je podřízen adresáři VYUKA a ten je v pracovním adresáři.

C>CD \ <ENTER>
Příkaz přepne do hlavního adresáře na pracovním disku nezávisle na aktuálním nastaveném pracovním adresáři.

C>CD .. <ENTER>
Příkaz k přepnutí do nadřízeného adresáře na pracovním disku.

Příkazy CD .. a CD \ lze použít i bez mezery mezi CD a následujícím znakem: C>CD.. <ENTER>

nebo C>CD\ <ENTER>

MD ( MKDIR )

Formát

MD [ d: ] cesta

Příkaz MD vytvoří nový adresář na pracovní nebo definované diskové jednotce. Cesta přístupu k adresáři nesmí přesáhnout 63 znaků včetně zpětných lomítek. Jméno nově vytvářeného adresáře se zapíše na konec zadané cesty. Jméno adresáře může být maximálně 8 znaků dlouhé a může být doplněné i o příponu. V adresáři, kde vytváříme nový adresář, nemohou existovat dva adresáře stejného jména.

Počet adresářů, které může uživatel na disku vytvořit, je omezen pouze dostupným prostorem disku. Pomocí příkazu MD nelze vytvořit hlavní adresář, ten se vytváří automaticky při formátování disku.

Příklady

C>MD \DATA\SEZNAMY <ENTER>
V uvedeném případě začíná cesta přístupu zpětným lomítkem, které označuje hlavní adresář. Nový adresář SEZNAMY bude v adresáři DATA, který je umístěn v hlavním adresáři. Adresář SEZNAMY se vytvoří v adresáři DATA.

C>MD DATA\SEZNAMY <ENTER>
Uvedený příkaz bude systém interpretovat tak, že vytvoří adresář SEZNAMY, který bude podřízen adresáři DATA a ten zase adresáři pracovnímu ( musí již existovat ). Není zde určeno, že adresář DATA je podřízen adresáři hlavnímu, předpokládá se, že je podřízen adresáři pracovnímu.

C>MD C:\CENIKY <ENTER>
Příkaz vytvoří v hlavním adresáři na disku C: podadresář CENIKY.

C>MD CENIKY <ENTER>
Příkaz vytvoří podadresář CENIKY v aktuálním adresáři na pracovním disku.


RD ( RMDIR )

Formát

RD [ d: ] cesta

Příkaz RD zruší adresář z disku. Před zrušením adresáře musí být splněny dvě podmínky:

Rušený adresář musí být prázdný. Před použitím příkazu RD se musí z adresáře vymazat všechny soubory pomocí příkazu DEL a všechny podřízené adresáře. Při výpisu rušeného adresáře pomocí příkazu DIR se musí objevit pouze hlavička adresáře složená ze symbolů "." a "..". Nesmíme zapomenout na soubory s atributem HIDDEN ( skryté ), které lze zobrazit pomocí příkazu ATTRIB nebo příkazem DIR s parametrem /A. Rušení obsahu adresáře i s jeho podadresáři si můžeme usnadnit pomocí příkazu DELTREE.

Rušený adresář nesmí být pracovní. Před použitím příkazu RD se musíme z rušeného adresáře přepnout do jiného pomocí příkazu CD.

Pokud nejsou uvedené dvě podmínky splněné, příkaz vypíše zprávu:

Invalid path, not directory, or directory not empty

Při pokusu o zrušení pracovního adresáře příkaz vypíše zprávu:

Attempt to remove current directory - d:cesta

Hlavní adresář nelze pomocí příkazu RD nikdy zrušit. Pro definici přístupové cesty k rušenému adresáři platí stejná pravidla jako u příkazů CD a MD.

Příklady

C>RD C:TEXTY <ENTER>
Příkaz zruší adresář TEXTY na disku C:, za předpokladu, že jsou splněny požadované podmínky ( adresář je prázdný a není pracovní )

C>RD DATA <ENTER>
Příkaz zruší adresář DATA na pracovním disku, který je podřízen adresáři pracovnímu.


DIR

Formát

DIR [ d: ] [ cesta ] [ soubor ] [ /P ] [ /W ] [ /A [ [ : ] atributy ] [ /O [ [ : ] pořadí ] ] [ /S ] [ /B ] [ /L ]

Příkaz DIR zobrazí jména souborů a adresářů v adresáři na disku. Každý záznam adresáře se zobrazuje na samostatném řádku, kde se zobrazují tyto údaje:

Kromě toho příkaz DIR zobrazí identifikátor pracovního nebo definovaného disku, sériové číslo disku, celkový počet vypsaných souborů, celkový objem souborů ve výpisu a velikost volného prostoru na disku. Podadresáře pracovního nebo definovaného adresáře se identifikují symboly <DIR> na místě velikosti souboru. Formát data a času ve výpisu se nastavuje pomocí příkazu COUNTRY v souboru CONFIG.SYS.

Soubory, které se mají vypsat, se mohou definovat pomocí náhradních znaků. Pokud se uvede příkaz DIR bez definice souborů, vypíší se jména všech souborů a podadresářů. Příkaz je ekvivalentní zápisu:

C>DIR *.* <ENTER>Pomocí náhradních znaků * a ? lze nahradit nějakou část jména a přípony souboru.

Výběr souborů z adresáře lze provádět také podle atributů souboru. Atributy souboru se uvádějí za parametrem /A. Pokud se uvede za parametrem výčet několika atributů, zobrazí se pouze ty soubory, které mají nastaveny všechny definované atributy, například:

C>DIR *.* /A:a-r <ENTER>Příkaz zobrazí všechny soubory, které mají atribut archívu a nemají atribut 'read only'.

Výstup příkazu DIR se může automaticky třídit podle různých kritérií. Třídění se nastavuje parametrem /O a lze definovat i třídění podle více parametrů:

C>DIR *.* /O:es <ENTER>Příkaz provede třídění výstupu podle přípony a v rámci stejných přípon budou soubory setříděny podle velikosti.

 

Kromě uvedených parametrů /A a /O můžeme využívat řadu dalších. Standardní kombinaci parametrů si můžeme nadefinovat do sytémové proměnné DIRCMD. Následná volání příkazu DIR bez parametrů jsou ekvivalentní volání příkazu s parametry uvedenými v této proměnné. Obsah proměnné se definuje příkazem SET, například:

C>SET DIRCMD = /A:a-h <ENTER>Pokud po této definici napíšemem příkaz DIR, jeho výstup se bude řídit obsahem systémové proměnné DIRCMD a do výpisu se promítnou pouze soubory s nastaveným atributem archívu a bez skrytí ( hidden ).

Hodnotu parametrů nastavených v systémové proměnné lze změnit přímo na příkazovém řádku, parametry se musí negovat uvedením opačného znaménka. Definování hodnoty proměnné DIRCMD je vhodné vložit do souboru AUTOEXEC.BAT.

Význam parametrů příkazu DIR

/P Po zaplnění obrazovky počká na stisk libovolné klávesy a pak pokračuje další obrazovkou

/W informace o souborech se vypisují ve zhuštěném formátu. Zobrazí se pouze jména souborů a jejích přípony, výpis se rozdělí do pěti sloupců

/A [ [ : ] atributy ] Do výpisu se promítnou pouze ty soubory, které mají atributy uvedené v seznamu [ atributy ]. Pokud se parametr neuvede, příkaz DIR zobrazí všechny soubory kromě skrytých a systémových. Pokud se parametr uvede bez definoce atributů, zobrazí se všechny soubory včetně skrytých a systémových. Dvojtečka před definicí seznamu atributů je volitelná. Jednotlivé atributy se definují písmeny a neoddělují se mezerou. h skryté soubory -h soubory, které nejsou skryté s systémové soubory -s soubory, které nejsou systémové d adresáře -d pouze soubory, ne adresáře a soubory připravené pro archivaci -a soubory, jejichž obsah se nezměnil od poslední záložní kopie r soubory označené pouze pro čtení -r soubory, které nejsou označené pouze pro čtení

/S Vypíše definované soubory nebo soubor z definovaného nebo pracovního adresáře a ze všech jeho adresářů podřízených

/B Provede výpis adresáře bez uvedení hlavičky a konečného sumáře souborů

/L Zobrazí nesetříděný seznam souborů převedený na malá písmena

/O [ [ : ] pořadí ] Parametr definuje způsob třídění záznamů adresáře před zobrazením na obrazovku. Pokud se parametr neuvádí, obsah adresáře se zobrazí v pořadí, v jakém byly soubory do adresáře uloženy. Pokud se uvede pouze parametr /O bez dalších symbolů, seznam souborů se třídí podle abecedy. Pořadí třídění lze definovat pomocí těchto symbolů: n podle jmen souborů abecedně -n podle jmen od Z do A e podle rozšíření abecedně -e podle rozšíření od Z do A d podle data a času od nejstaršího po nejmladší -d podle data a času od nejmladšího po nejstarší s podle velikosti souboru od nejmenšího -s podle velikosti souboru od největšího g podadresáře se zobrazí před soubory -g podadresáře se zobrazí za soubory c podle poměru komprese, první menší -c podle poměru komprese, první větší

/C[H] Do výpisu se promítne poměr komprese souboru na disku příkazem DBLSPACE. Pokud se parametr uvede bez volitelného H, poměr se vyjadřuje ve vztahu na alokační jednotky o velikosti 8 kB, v opačném případě je poměr vztažen na skutečnou velikost alokační jednotky disku. Parametr nelze kombinovat s parametry /W a /B.

 

Příklady

C>DIR /S /A-s-h <ENTER>
Příkaz vypíše obsah pracovního adresáře na pracovní diskové jednotce, do výpisu se promítnou všechny soubory a podadresáře, které nemají atribut skrytí a systému.

C>DIR /O /W <ENTER>
Příkaz vypíše obsah pracovního adresáře na pracovním disku, výstup setřídí abecedně podle jmen souborů a zobrazí pouze jména a přípony souborů.

C>DIR C: /P <ENTER>
Příkaz vypíše obsah nastaveného adresáře na disku C:, výstup rozdělí do jednotlivých obrazovek a na konci každé obrazovky čeká na stisk libovolné klávesy.

C>DIR C:\*.TXT /A:a <ENTER>
Příkaz zobrazí všechny soubory s příponou TXT z hlavního adresáře na disku C:. Vypíší se pouze soubory s nastaveným atributem archívu. Atribut archívu se nastaví u těch souborů, které vznikly nebo se v nich provedla změna od poslední archivace dat.

C>SET DIRCMD = /W /P <ENTER>C>DIR /-W <ENTER>
První příkaz definuje hodnotu systémové proměnné DIRCMD. Pokud chceme potlačit některý z parametrů definovaný v porměnné, musíme na příkazovém řádku uvést tento parametr se znaménkem -. Hodnota proměnné se vynuluje vložením následujícího příkazu:C>SET DIRCMD = <ENTER>