ACAD - Obsluha, dotaz

Obsluhou a dotazem se zde myslí příkazy umístěné v submenu na pravé části obrazovky s názvem Obsluha a Dotaz (ve verzi 12 je to Pomůcky a Informace). Jedná se o následující příkazy:

Příkaz ČAS

Zobrazí čas vytvoření souboru a jeho aktualizace a umožňuje řízení stopek.

Příkaz DBVÝPIS

Vypíše úplný výpis obsahu databáze pro běžný výkres. Využívá se pro vyhledávání jinak těžko odhalitelných chyb nebo k výukovým účelům.

Příkaz ID

Zobrazí souřadnice vybraného bodu na výkrese. Po svém zadání žádá zvolení tohoto bodu.

Příkaz PLOCHA

Vypočítává velikost uzavřené plochy a její obvod. Příkaz může též počítat celkový součet ploch. Po svém zadání zobrazí: První bod/Entita/Plus/Mínus:. Po zadání bodu opakuje neustále volby Další bod až do prázdné odpovědi. Zadáním E (Entita) je umožněna zvolit kruh nebo křivku (běžný způsob je pomocí 3 bodů). Zadáním P (Plus) přičte plochu k mezisoučtu. Zadáním M (Mínus) odečte plochu od mezisoučtu. Po koncovém zadání prázdné odpovědi vypíše hodnotu obsahu a obvodu.

Příkaz RADA

Příkaz RADA (nebo "?") je možno použít pro získání seznamu příkazů AutoCADu. Seznam obsahuje též různé formáty zadávání bodů. Potřebujeme-li rychlý kurs o formátu nebo volitelných funkcích, které jsou k dispozici pro specifický příkaz, můžeme také použít tento příkaz. Syntaxe příkazu je: RADA (nebo ?). Poté je vypsán dotaz "Jméno příkazu (RETURN pro seznam):". Chceme-li seznam příkazů, stiskneme na tento dotaz enter nebo mezerník. Pro podrobné informace o daném příkazu odpovíme jménem žádaného příkazu. Pomocné informace během provádění příkazu AutoCADu můžeme dostat po zadání 'RADA nebo '? (úvodní apostrof je povinný) na libovolnou výzvu, která nepožaduje textový řetězec. Zobrazí se informace o běžném příkazu a poté pokračuje běžný příkaz.

Příkaz STAV

Existuje celá řada předvolených hodnot, režimů a mezí, které AutoCAD používá. Příkaz STAV vypíše zprávu o běžných hodnotách mnoha z nich (meze, běžná vrstva, barva, typ čáry, volná paměť, volný disk, atd.). Všechny souřadnice a vzdálenosti jsou zobrazeny ve formátu specifikovaném posledním příkazem JEDNOTKY.

Příkaz VÝPIS

Zobrazí databázovou informaci o vybraných objektech (žádá zvolení objektů). Vždy vypíše typ entity, její souřadnice vzhledem k USS, hladinu a prostor. Barvy a typ čáry vypíše, nejsou-li DLEHLAD a výšku vypíše, je-li nenulová. Další údaje vypisuje v závislosti na typu vybrané entity.

Příkaz VZD

Příkaz zobrazí 3D vzdálenost mezi dvěma body, úhel v rovině XY, úhel od roviny XY a delta -X/Y/Z mezi dvěma určenými body.

Příkaz ATREXT

Tento příkaz umožňuje extrahovat atributové entity z výkresu a zapsat je do diskového souboru pro analyzování jiným programem nebo pro přenos do databáze. Tato operace nemění výkres. Po vyvolání příkazu vyžaduje nejprve AutoCAD typ výstupního souboru, výzva je následující: Extrahování atributu CDF, SDF nebo DXF (nebo entity)?. Možné odpovědi jsou:CDF, SDF, DXF - jedná se o různé varianty výsledných souborů - bližší viz otázka č.11.Entity - při volbě této varianty nás příkaz ATREXT požádá o výběr objektů, jejichž atributy chceme extrahovat. Poté se znovu objeví výzva CDF, SDF nebo DXF? (bez volby "entity").

Příkaz ČISTI

Příkaz slouží k vymazání nepoužitých hladin, stylů, apod. Po zadání jsme dotázáni: Vymazat nepoužité Bloky/Kótstyly/Hladiny/Typč/ tvaRy/Písma/Vše:. Zvolíme typ objektů, které mají být vymazány. Poté se nás AutoCAD ptá u každého nepoužitého objektu, zda-li ho chceme vymazat. Poznámky: příkaz ČISTI lze použít pouze tehdy, je-li prvním příkazem zadaným při vstupu do editoru výkresů nebo předcházejí-li mu pouze příkazy ČISTI. Některé standartní typy, které AutoCAD vytváří, nelze smazat; jsou to např. hladina "0", typ čáry "CONTINUOUS" a textový styl "STANDART".

Příkaz DEMO

Způsobí načtení příkazů ze speciálního souboru a jejich vykonávání (jedná se o obdobu dávkových souborů). Po svém zadání žádá zadání názvu souboru. Příkazy jsou čteny, dokud se nepřečte celý soubor, neb dokud není na klávesnici zadán znak, neb dokud se nevyskytne chyba. Po přerušení posledními dvěma způsoby je možné pokračovat příkazem DÁL.

Příkaz DIAG

Příkaz prověří výkresovou databázi. Provádí kontrolu všech definic v souboru a umožňuje provádět opravu případných chyb. Je vytvořen dokladový soubor s názvem Jméno_výkesu.adt s nalezenými chybami a případnými opravami. Je-li nalezena při kontrole chyba, je vypsán dotaz, zdali má být opravena.DXF/DXB: Volba slouží k zápisu a načtení výkresu ve formátu DXF a DXB. Zápis a načtení je podobný jako u dále popsaných souboru IGES. Soubory DXF jsou standartní textové soubory ASCII. Soubory DXB jsou binární přenosové soubory.IGES: Volba slouží k čtení a psaní výměnných souborů ve formátu IGES. V obrazovkovém menu se objeví příkazy ČTIIGES (slouží k načtení souboru IGES do paměti) a PIŠIGES (slouží k zapsání výkresu ve formátu IGES na disk). Typ IGES souboru má příponu .igs.

Příkaz MENU

AutoCAD nám umožňuje, abychom používali AutoCAD téměř bez tréninku pomocí nadefinovaných uživatelských menu. AutoCAD se distribuuje se standardním souborem acad.mnu. Toto menu můžeme modifikovat, nebo můžeme vytvářet nová menu. Příkaz MENU dává AutoCADu pokyn, aby nahrál nové menu z diskového souboru. Proto jsme po zadání příkazu dotázání na jméno souboru, to by nemělo obsahovat příponu. AutoCAD hledá nejdříve soubor kompilovaného menu .mnx, není-li žádný nalezen, nebo je-li odpovídající zdrojový soubor .mnu novější, natáhne se .mnu ,zkompiluje se a uloží na disk ve zkompilovaném tvaru. Chceme-li editovat stávající menu, zadáme na dotaz na soubor prázdnou odezvu. Chceme-li funkci MENU vyřadit z činnosti (např. pro vyčištění obrazovkového menu), zadáme jako odpověď tečku.

Příkaz PŘEJMEN

Příkaz slouží k přejmenování pojmenovaných objektů. Po zadání jsme dotázáni:Blok/Hladina/ Typ čáry/Písmo/Uss/PohleD/ Výřez:. Zvolíme si typ objektu, který má být přejmenován. Po zadání jsme dotázáni na staré jméno a poté na nové jméno.

Snímky

Volba slouží k práci se snímky. Menu obsahuje tři příkazy:

VSNÍMEK sejme obraz displeje a uchová ho v prostoru pro snímky (jméno_souboru.sld) pro pozdější užití. Při zpracování obrazu je displej překreslen.

MSNÍMEK slouží k načtení uloženého snímku.

PŘEKR překreslí aktuální snímek (obrazovku).

Příkaz SOUBORY

Příkaz SOUBORY umožňuje vypisovat, vyřazovat, přejmenovávat a kopírovat soubory. Jeho zadání vyvolá utilitu AutoCADu, která vypíše následující menu:

Menu utilit pro soubory

  1. Opuštění menu utilit pro soubory
  2. Výpis souborů výkresu
  3. Výpis uživatelsky specifikovaných souborů
  4. Mazání souborů (nebo vyřazování?)
  5. Přejmenování souborů
  6. Kopírování souborů
  7. Zadejte volbu (0 až 5) <0>:

Výpis souborů výkresu - volba prohledává a vypisuje jména souborů výkresu AutoCADu (*.dwg). AutoCAD se před prohledáváním zeptá na disk nebo adresář k prohledávání, nezadáme-li nic, prohledá se aktuální adresář. Na konci výpisu seznamu souborů vypíše AutoCAD celkový počet souborů a výzvu k stlačení RETURN, po stlačení se zobrazí znovu menu utilit pro soubory.

Výpis jmen ostatních souborů - volba prohledává specifikovaný disk (a příp. adresář), a vyhledává soubor se zadaným jménem. Proto jsme nejprve dotázáni na specifikaci názvu souboru (můžeme ale použít zástupné znaky). Pro zadání adresáře zadáme v této volbě i cestu.

Mazání souborů - volba umožňuje mazat specifikované soubory. Jsme opět tázáni na jméno souboru. Použijí-li se zástupné znaky, jsme u každého souboru dotázáni, zda-li ho chceme smazat.

Přejmenování souborů - volba umožňuje změnit jméno daného souboru. Nejdřív jsme tázáni na běžné jméno souboru, poté na nové jméno souboru. Volba umožňuje i přesunovat soubory z jednoho adresáře do druhého (ne však mezi disky).

Kopírování souborů - volba umožňuje kopírovat soubory. Nejdřív jsme tázáni na název zdrojového souboru, poté na název cílového souboru. Volba umožňuje i kopírování z jednoho disku na druhý.

 

Externí příkazy

Příkaz slouží ke spouštění jiných programů přímo z editoru výkresu. Popis těchto programů je uveden ve speciálním souboru acad.pgp. Mohou být rovněž spouštěny příkazy DOSu.

Příkaz KONEC

Příkaz provede návrat do hlavního menu a aktualizaci souboru výkresu. Starou kopii ponechá na disku se změněným jménem na *.bak.

Příkaz VEN

Příkaz provádí návrat do hlavního menu bez aktualizace výkresu. Protože při nechtěném zadání by mohl způsobit ztrátu provedené práce, AutoCAD se po zadání tohoto příkazu zeptá: Chcete opravdu odložit (nebo zrušit?) všechny změny ve výkrese?. Jako souhlas nutno zadat ANO nebo A.