Tiskárny

Požadavky:

Rozdělení podle principu tisku

 

Impaktní tiskárny

Nejrozšířenější jsou jehličkové tiskárny.

Jehličkové tiskárny

Výhody: jednoduchost obsluhy, nízká cena.

Princip: v tiskové hlavě jsou umístěny jehličky s elektromagnety. Ty jsou propojeny s elektronikou plochým kabelem. Z řídící elektroniky jsou přiváděny proudové impulzy, kterými jsou vystřelovány jehličky na základě tvaru tištěného znaku. V daný okamžik jsou přitlačeny k barvící pásce a za ní se nacházejícímu papíru. V současné době se používají vícejehličkové (9 - 24) - každé lince v rastru přísluší vždy jedna jehla. Znak je vytvářen pohybem hlavy zprava doleva v krocích, které odpovídají vždy jednomu sloupci v rastru. Některé pracují i s obousměrným tiskem. Platí, že kvalita tisku je tím větší, čím více jehliček je obsaženo v matici.

Výšky znaků, vytvořené 9 a 24jehličkových tiskáren jsou stejné, 24jehličková hlava používá na znak více teček. Proto vytváří více kvalitní obraz.

Neimpaktní tiskárny

Laserové tiskárny

pix4_1.gif (3251 bytes)

 Princip: vychází se z technologie elektrostatického kopírování. Na začátku si tiskárna vezme list papíru z podavače a papír se nejprve pokryje elektrostatickým nábojem. Na tiskový buben se přivádí vysoké napětí (6 kV). Laser prochází po fotocitlivém válci a umisťuje na něj přesné signály, které odpovídají tištěným znakům. To je jediná funkce laseru, jinak nepřijde s papírem do styku. Až laser uloží signály na válec, tiskárna vypustí toner, který se přitáhne k nabitým oblastem válce a vytvoří tištěné znaky. Papír, který je nabit na opačnou polaritu, se vsune pod válec a toner se přenese na papír. Papír pak projde závěrečnou fází, ve které lampy o vysoké intenzitě trvale spojí toner s papírem. Náboj je přenášen pomocí velmi tenkého drátu - koronační drát.

Dělení laserových tiskáren:

Testování: systémový autotest po zapnutí, testuje se: ROM s programy, ROM s vestavěnými fonty, rozhraní tiskárny, led diody.

Tryskové tiskárny

Kvalitou tisku se tyto tiskárny blíží laserovým tiskárnám.

Princip: tiskárna vytváří znaky na papíru kapkami inkoustu, které vyletují z jemných trysek uspořádaných v tryskové hlavě. Uspořádání je sloupcové a barvivo je stříkáno ze zásobníku, který je umístěn za nimi. Soustava je tvořena systémem piezokeramických trubek, které jsou schopny stříkat 80 tis. kapek/sec. Soustava trubek je přímo spojená se zásobníkem barviva, který u hlavice s 24 trubičkami postačí pro vytisknutí asi 3 mil. znaků. Proti zaschnutí inkoustu je čelo trysek vybaveno vzduchotěsným uzávěrem. Uzávěr se otevírá automaticky před započetím tisku a uzavírá po skončení. Pro případ, že se některá tryska zanese, jsou některé tiskárny vybaveny speciální rutinou, která po stisknutí určitých ovládacích tlačítek pročistí zanesené trubky tlakem inkoustu. Princip stříkání kapek je takový, že elektrický impuls přivedený na odporový tepelný článek způsobí ohřátí v určitém místě trubičky, tímto ohřátím dochází k odpaření inkoustu ve formě bublinek. Ty vyvolají tlak, jenž vytlačí kapičku inkoustu z trysky na papír. Po skončení impulsu se teplo ztrácí a bublinky se smršťují, tím vzniká podtlak, který způsobí nasátí nového inkoustu do trubičky. Kompletní konstrukce hlavy je jednoduchá a hlavice se vyrábí spolu se zásobníkem jako jeden celek.

 

Tryskové tiskárny

Kvalitou tisku se tyto tiskárny blíží laserovým tiskárnám.

Princip:

Tiskárna vytváří znaky na papíru kapkami inkoustu, které vyletují z jemných trysek uspořádaných v tryskové hlavě. Uspořádání je sloupcové a barvivo je stříkáno ze zásobníku, který je umístěn za nimi. Soustava je tvořena systémem piezokeramických trubek, které jsou schopny stříkat 80 tis. kapek/sec. Soustava trubek je přímo spojená se zásobníkem barviva, který u hlavice s 24 trubičkami postačí pro vytisknutí asi 3 mil. znaku. Proti zaschnutí inkoustu je čelo trysek vybaveno vzduchotěsným uzávěrem. Uzávěr se otevírá automaticky před započetím tisku a uzavírá po skončení. Pro případ, že se některá tryska zanese, jsou některé tiskárny vybaveny speciální rutinou, která po stisknutí určitých ovládacích tlačítek pročistí zanesené trubky tlakem inkoustu. Princip stříkání kapek je takový, že elektrický impuls přivedený na odporový tepelný článek způsobí ohřátí v určitém místě trubičky, tímto ohřátím dochází k odpaření inkoustu ve formě bublinek. Ty vyvolají tlak, jenž vytlačí kapičku inkoustu z trysky na papír. Po skončení impulsu se teplo ztrácí a bublinky se smršťují, tím vzniká podtlak, který způsobí nasátí nového inkoustu do trubičky. Kompletní konstrukce hlavy je jednoduchá a hlavice se vyrábí spolu se zásobníkem jako jeden celek.

pix4_2.gif (4152 bytes)

 

 

Barevné tiskárny

Barva (barevné světlo) je elektromagnetické vlnění o vlnové délce mezi 60 až 700 nm. Např. vlnová délka kolem 400 nm odpovídá fialové barvě, 500 nm zelené apod.

Realizace záření na těchto vlnových dékách:

Používají se dvě metody:

  1. aditivní (monitory)
  2. substraktivní (tiskárny)

SUBTR.gif (1190 bytes)Principem je interakce tří primárních substraktivních barev - azurová, purpurová a žlutá (cyan, magenta, yellow). Příslušný odstín se získá překrytím těchto barev v tiskovém bodě. Překrytím se získá 8 základních barev: azurová, purpurová, žlutá, modrá, červená, zelená, bílá, černá. Pokud tam není žádná ze základních barev, dostaneme bílou. Pokud jsou všechny tři, dostaneme černou.

Princip překrytí - je označován jako CMY.  Mnoho tiskáren obsahuje ještě separátní černou barvu, principem překrytí je pak CMYK.

Parametry:

Přenos barevného bodu na papír:

Jehličkové - kromě standardní černé pásky obsahuje ještě čtyřbarevnou (CMYK). Kromě základních barev lze odstínu dosáhnout překrytím základních barev. Výsledný obraz vzniká po řádcích, kdy při jednom projetí hlavy je nanášena jedna barva. Nevýhoda: malá rychlost a ulpívání (zanechávání) barev na jehličkách.

Inkoustové - tisk vzniká vystříknutím kapky Pro tisk se používají dvě technologie:

 INJEKT

Principem je řízená změna objemu piezoelektrického krystalu. Když dojde elektrický impuls na destičku krystalu, jeho přední strana se vymrští dopředu a protlačí tryskou inskoust.

BUBBLEJET

Tisková hlava je vybavena komůrkami pro inkoust a příslušnými topnými tělísky. Tělísko je prudce ohřáto a v komůrce nad ním, která je naplněna inkoustem příslušné barvy, vznikne bublinka, přetlak, a inkoust se vytlačí. Kvalitní tisk je jen na kvalitním papíře (rozpíjení).

 

Voskové tiskárny

Tepelný přenos vosku.

pix4_3.gif (3108 bytes)


Nejrozšířenější tiskárny s profesionálními nároky.

Barvonosným médiem je fólie z umělé hmoty, na které jsou za sebou v barevných plochách naneseny buď tři barvy CMY nebo čtyři barvy CMYK.

Princip: papír se přesně zachytí v bubnu, který se pomalu otáčí. Přes takto upnutý papír přejíždí barvonosná fólie, ze které se přenáší barvivo (barevný vosk) v bodech, kde se má tisknout. Tisk je 3 nebo 4 průchodový. Při každém průchodu (jedna otáčka bubnu) se přenáší jedna základní barva. Tisková hlava je tvořena topnými keramickými tělísky v jedné řadě (asi 300 na palec). Barvonosný vosk se roztaví a přenese na papír. Tělísko přenese v daném tiskovém bodě buď více nebo 100 % primární barvy. Celé barevné spektrum, tzn. vytvoření libovolného barevného tónu se provádí tak, že v matici tiskových bodů, např. 5x5 se vyplňují některé jejich body jednou ze čtyř základních barev (tzv. modifikace rastru, nebo polotónování).

Laserové barevné tiskárny

Používá se standardní postup, toner je tvořen jemnými zrnky barvy a obsahuje čtyři barevné náplně CMYK. Na válec se vypálí obraz vždy jedné barevné složky, kde k nabitým místům se přichytí částečky barevného toneru a obraz se přenese na papír.

Sublimace barev

Jsou nejkvalitnější barevné tiskárny. Přincip je obdobný jako u voskových, médiem je fólie, která nese 3 nebo 4 barvy, ale jejich chemické složení je jiné. Barvy mají tu vlastnost, že při zahřátí se uvolňuje barvonosný plyn v množství, které je přímo úměrné teplotě. Tzn., že lze přenést libovolné zastoupení barevné složky do tiskového bodu.

Barevné plotry

Obvykle realizují 8 nebo 12 barev a obsahují sestavu per, naplněných inkoustem. Nedovedou tvořit barevné odstíny.

 

Fonty (písma) na tiskárnách

Parametry:

Fonty mohou být:

 

Tisk na síťových tiskárnách:

Řádkové příkazy:

Menu příkazy

Hlavní pojmy:

Sdílená tiskárna - tiskárna připojena k serveru, na níž lze tisknout z jiných stanic

Tiskový server - je program běžící na serveru (.NLM modul) nebo vyčleněné stanici (EXE soubor), může obsluhovat jednu až šestnáct tiskáren

Tiskové fronty - jsou fronty tiskových úloh na serveru, může být libovolný počet tiskových front, zakládá je supervizor pomocí PCONSOLE

Jméno tiskové fronty - je znakový řetězec, jednoznačně identifikující tiskové fronty v rámci jednoho serveru

Tisková úloha - obsahuje kopii souboru, který se má vytisknout a požadavky na způsob vytisknutí (počet kopií, jméno formuláře). Zadává se přes NPRINT, CAPTURE a PCONSOLE.

BANNER je úvodní identifikační stránka z výstupu tiskové úlohy, obsahuje: jméno uživatele, číslo spojení stanice, ze které byla úloha zadání se serverem , jméno tištěného souboru, jméno adresáře, jméno tiskové fronty, jméno tiskového serveru, který provedl tisk, datum a čas tisku.

Konfigurace tiskové úlohy - definuje se v PRINCON.

Formulář - definuje se v PRINTDEF, přiřazuje se mu jméno a číslo.

 

Tisk v síti je založen na vytváření tiskových front (queue), které jsou tvořeny na serveru jako mezisklad požadavků uživatelů.

NPRINT název souboru PRINT Q_O

Na serveru adresář PRINT Q_O

 

Supervizor musí:

 

Typy uživatelů:

Operátor tiskového serveru - má právo ovládat tiskový server, fronty, formuláře tiskáren atd.

Operátor tiskové fronty - má právo ovládat tiskovou frontu, měnit pořadí úloh, zastavovat frontu

Uživatel tiskové fronty - smí posílat do fronty nebo v ní rušit své tiskové úlohy

 

Připojení tiskáren:

Paralelní rozhraní- používají na napětí a na jiné sledy signálů pro navazování spojení.

Při použití sériového rozhraní je nutno nastavit správné přenosové (komunikační) parametry.

Parametry jsou v příručce o technické obsluze tiskárny.

 C:\MODE COM 1:9600,N,8,1,P

MODE LPT 1=COM 1

První příkaz nastavuje sériový port na stejné hodnoty jako má tiskárna. Druhý příkaz sdělí DOSu, že jeho tiskové zařízení je na prvním sériovém portu a ne na paralelním (autoexec.bat).

 


Související odkazy

http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/TISK.HTML

http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/TISK2.HTML